มาตรการในการป้องกัน สถานการณ์ และการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบ้านบาตรหมู่ 5 และ หมู่ 10 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวชลันดา พงศ์ไพบูลย์ศิริ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานรับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์มาตราการควบคุมและเฝ้าระวังโควิด-19 ในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

        สำหรับมาตรการในการป้องกันจากผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นที่กลับภูมิลำเนาของตนเอง จัดพื้นที่ให้วัดของแต่ละหมู่บ้านให้เป็นศูนย์ในการสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่สีแดง เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี สำหรับกลุ่มผู้เสี่ยงติดเชื้อจะแยกโซนที่อยู่เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสียงกลาง กลุ่มเสี่ยงต่ำ ถ้าเป็นเสี่ยงสูงจะส่งไปที่ รพ.สนามทันที โดยมีคุณหมอเป็นผู้ประเมินสถานกาณ์ ตรวจสอบแต่ละบุคคล ส่วนกลุ่มเสี่ยงกลาง และกลุ่มเสี่ยงต่ำจะกักตัวอยู่ภายในวัด ส่วนใหญ่ผู้ที่เดินทางมาจะเป็นวัยทำงาน ซึ่งเกิดจากการว่างงานจึงอยากจะกลับภูมิลำเนาของตนเอง

        ส่วนสถานการณ์ภายในหมู่บ้านนั้น ถือว่าปกติ อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนยังร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับศูนย์กักตัว เช่น อาหารสำหรับผู้กักตัว น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และมี อสม. ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้านคอยให้กำลังใจ คำแนะนำ กับชาวบ้านและผู้ที่กำลังกักตัวอย่างใกล้ชิด


รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

(บรรยากาศภายในศูนย์กักตัว ณ วัดบ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)

 

 

 

อื่นๆ

เมนู