ข้าพเจ้านางสาวสุภัทรา อินพิทักษ์ ภาคนักศึกษา รับผิดชอบตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทางตำบลได้ทำการจัดการสถานที่กักตัวและมีการเฝ้าระวังผู้กักตัวโควิท19 รวมถึงการรักษาการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคโควิท19อย่างเครงครัดให้แก่พี่น้องประชาชน

การอบรมการทำเตาเผาถ่านไร้ควัน ได้มีประชาชนในพื้นให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างดี อาทิ การเผาถ่าน , การสร้างเตา , การทำบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู