1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2) การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 และการทำเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในชุมชน (ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)

ID09(2) การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 และการทำเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในชุมชน (ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)

ID09 การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 และการทำเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในชุมชน (ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)

     ข้าพเจ้านางสาวลลิตตา พรมด้วง ภาคนักศึกษาได้ลงพื้นที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิหมู่1 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพิโดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิหมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านสีสุกหมู่ 4 บ้านโคกเห็ดหมู่ 5 บ้านบาทหมู่ 6 บ้านชัยพัฒนาหมู่ 7 บ้านโคกกระชายหมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ 9 บ้านหนองสะเดาหมู่ 10 บ้านบาตรและหมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานคณะอาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูลโดยได้แบ่งสมาชิกในการออกสำรวจหมู่บ้านละ 2 คนในส่วนของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสำรวจบ้านตะโกตาพิ ม.1 ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ในการสำรวจหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชนได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชนบ้านตะโกตาพิหมู่1ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร บ้างก็รับจ้างและค้าขาย อีกทั้งเลี้ยงสัตว์ซะส่วนใหญ่

ในช่วงเดือนกันยายนนี้กลุ่มของเราได้ร่วมด้วยช่วยกันทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19และทำเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งทุกคนต่างช่วยกันทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีผลงานที่ทำจึงออกมาดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำ การบรรจุภัณฑ์ ทุกขั้นตอนล้วนสำคัญ พอเอาไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแล้ว ก็ได้เห็นแววตาของเขาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีใจ ก็ทำให้สุขใจมาก การได้ช่วยเหลือใครความรู้สึกมันดีแบบนี้เอง โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนจากเขา

 

ภาพปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู