การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนกันยายน

ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง ฯโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล 

ลงพื้นที่ตรวจรับตำบลเจริญสุขจำนวน 5 แปลง

ได้แก่  บ้านหนองแห้วหมู่ที่ 11 จำนวน 1 แปลง

บ้านหนองสะแกหมู่ที่ 5 จำนวน 1 แปลง 

บ้านสี่เหลี่ยมหมู่ที่ 10 จำนวน 3 แปลง

ลงพื้นที่ตรวจรับฯ ตำบลถาวรจำนวน 1 แปลง 

ได้แก่  บ้านโคกสำราญหมู่ที่ 10 จำนวน 1 แปลง 

โดยการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบผังรูปแบบรายการมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน 

          โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต New Normal ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อีกทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนโดยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

         สรุปโครงการโคกหนองนาโมเดลเป็นการสร้างความมั่นคง ในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิตของพืชและสัตว์

 

 

         ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาสตรีผู้นำพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1  พัฒนาสตรีสู่ผู้นำพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 1  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกสตรีตำบลยายแย้มวัฒนาและตำบลเจริญสุข รวม 50 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 3 สร้าง ได้แก่ 

1. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

2. การสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม

 3. การสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 

อื่นๆ

เมนู