การลงพื้นที่ปฎิบัติงานเดือนกันยายน นายสิทธิศักดิ์ เอี่ยมศิริ

1. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ณ ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ได้ทำการชี้แจงแนวทางเพื่อทำความเข้าใจการจัดเก็บและการบันทึก โปรแกรมในระบบ Application ให้กับอาสาสมัครผู้จัดเก็บฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

2. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ณ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ได้ทำการชี้แจงแนวทางเพื่อทำความเข้าใจการจัดเก็บและการบันทึก โปรแกรมในระบบ Application ให้กับอาสาสมัครผู้จัดเก็บฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

3. ลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Session Call ณ บ้านโคกเกลา ม.5 ตำบลโคกมะขาม

จัดเตรียมและดูแลระบบการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Session Call ให้พี่น้องได้เข้าร่วมการประชุม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

4. ดำเนินการลงโปรแกรมแก่ผู้ที่ทำการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ประจำปี 2564 และได้แนะนำวิธีการใช้งานและวิธีการจัดเก็บจปฐ. ในโปรแกรมให้แก่ผู้บันทึก โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) ประจำปี 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

 

อื่นๆ

เมนู