ข้าพเจ้า นางสาวสุภัทรา อินพิทักษ์ นักศึกษา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ทางตำบลได้ทำการจัดสถานที่กักตัวให้แก่ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง มีการจัดการดูแลอย่างทั่วถึงให้แก่ประชาชนทุกจุดในตำบลและรวมถึงการดูแลผู้กักตัวด้วย

ด้านของอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 รวมถึงการทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือนั้น ได้มีการแบ่งหน้าที่และร่วมมือกันทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ศูนย์กักตัวและประชาชนในพื้นที่

หลังจากที่ทำอุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วได้มีการนำอุปกรณ์เหล่านี้รวมถึงน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ผู้กักตัวในแต่ละจุดของตำบล

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู