ID 09 ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของตำบลตะโกตาพิ และ คีย์ข้อมูล 01,02 และ06 ลงในระบบ

ข้าพเจ้านางสาวณัฐกานต์ อยู่รัมย์ ภาคนักศึกษาได้ลงพื้นที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิหมู่1
ตำบลตะโกตาพิ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ คือ หมู่1 บ้านตะโกตาพิ ในการลงสำรวจสวนใหญ่พบว่าชาวบ้าน มีอาชีพเป็นเกษตรกร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ และบ้างครอบครัวมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง บ้างส่วนยังมีการค้าขายในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง บ้างครอบครัวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เช่น รับจ้างตัดอ้อย รับจ้างทำงานก่อสร้าง รับจ้างเลี้ยงวัว,ควาย จ้างตัดหญ้า ในส่วนของรายได้นั้นจากการสอบถามพบว่าชาวบ้านทำอาชีพเกษตรเป็นหลักอยู่แล้วทำให้ไม่ค่อยมีรายได้เข้ามามากในแต่ละครัวเรือนเพราะมีบางปีที่ทำนาได้ข้าวและทำนาไม่ได้ข้าว จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทำให้ชาวบ้านมีการไปกู้ยืมในส่วนของกองทุนต่างๆ ที่หมู่บ้านตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็น กองทุนเงินล้าน กองทุนหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร จึงทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในส่วนของสภาพเเวดล้อมของหมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ นั้นพบว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบมาจากโรงงานยางเพราะส่งกลิ่นเหม็นทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปแล้วพบว่ามีการจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้น เเต่ยังส่งกลิ่นเหม็นอยู่ไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนนัก ในส่วนของน้ำประปาจากที่ได้สำรวจเเละสอบถามชาวบ้าน เนื้องจากหมู่บ้านตะโกตาพิ หมู่1 เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ และเป็นที่ราบสูงทำให้การกะเก็บน้ำได้ไม่มากพอให้ชาวบ้านได้ และความไม่แน่นอนของธรรมชาติก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันที่ทำให้เกิดปัญาหาการขาดแคลนน้ำ ไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่ทำให้เกิดการใช้น้ำเพิ่มขึ้นหรือการที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้มีปริมาณน้ำเก็บไว้ไม่มากพอต่อการใช้
ปัญหาที่พบในการลงสำรวจครั้งนี้ พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้การสือสารอยากลำบาก และขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรมในหน้าแล้ง สภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีป่าไม้ของชุมชน ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งทำรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ว่างงาน และหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริม ไม่แหล่งทำมาหากินในชุมชน และยังขาดความรู้ที่ทันสมัยและเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน บ้างครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว

อื่นๆ

เมนู