ข้าพเจ้า นายคอด บัติประโคน  ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในวันที่ 1-15 เมษายน 2564

 

 

 

 

 

จากการสำรวจข้อมูลบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 8 โดยส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ มีบางครัวเรือนเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และเลี้ยงไก่เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย บางครัวเรือนก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และจำหน่ายในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียงกันทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน บางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างทำงานก่อสร้าง มีทำเป็นบางครั้งบางคราว และมีบางครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขาย ในส่วนของชีวิตประจำวันแต่ละครัวเรือนใช้ชีวิตแตกต่างกัน เช่น ในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายของแต่ละครัวเรือนจะออกไปดูไร่นา และสวน ครัวเรือนที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ จะนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยไว้ตามสวนและทุ่งนาของตนเอง  มีบางครัวเรือนขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค และน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมไปถึงถนนบางเส้นยังไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา และปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่ประสานงานให้ และขอบคุณประชาชนในชุมชนเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และข้อมูลที่ได้ไปเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ทีมงานจะนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป

 

ภาพการปฎิบัติงาน

 

อื่นๆ

Tags:

อื่นๆ

เมนู