1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบาชีพของชาวบ้านชุมแสง หมู่ 2 และเป้าหมายที่ 6 การขุดสระน้ำประจำครอบครัว ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบาชีพของชาวบ้านชุมแสง หมู่ 2 และเป้าหมายที่ 6 การขุดสระน้ำประจำครอบครัว ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

        

               

          ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กะรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบคือหมู่ 2 บ้านชุมแสง จากการสำรวจโดยส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ มีบางครัวเรือนเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และเลี้ยงไก่เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย บางครัวเรือนก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองและจำหน่ายในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียงกันทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน บางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างทำงานก่อสร้าง มีทำเป็นบางครั้งบางคราว และมีบางครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขาย ในส่วนของชีวิตประจำวันแต่ละครัวเรือนใช้ชีวิตแตกต่างกัน เช่น ในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายของแต่ละครัวเรือนจะออกไปดูไร่นา และสวน ครัวเรือนที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ จะนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยไว้ตามสวนและทุ่งนาของตนเอง ส่วนด้านสภาวะปัญหาและสิ่งแวดล้อมของชุมชนคือ มีบางครัวเรือนได้กลิ่นเหม็นของขี้ไก่ที่มาจากฟาร์มข้างหมู่บ้าน และมีแมลงวันเข้ามารบกวนเป็นช่วงๆ มีบางครัวเรือนขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค และน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมไปถึงถนนบางเส้นยังไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา ในส่วนของการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 16 เป้าหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้ดูแลเป้าหมายที่ 6 การขุดสระน้ำประจำครอบครัว มีรายระเอียดดังต่อไปนี้ จำนวนครัวเรือนในตำบลตะโกตาพิมีทั้งหมด 2,003 ครัวเรือน  และมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หรือใช้น้ำฝน น้ำกรอง ซื้อน้ำถังจำนวน 1,945 ครัวเรือน  จำนวนแหล่งผลิตน้ำดื่ม เครื่องกรองครัวเรือน โรงน้ำดื่มชุมชน มีจำนวน 2 แห่ง ครัวเรือนที่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน 262 ครัวเรือน แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มี ส่วนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นมีทั้งหมด 27 แห่ง และสัดส่วนพื้นที่ทำเกษตรกรรม พื้นที่ทั้งหมด 26,850 ไร่

            ในการลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ทำให้การตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลไม่แน่ชัดเท่าที่ควร และชาวบ้านบางส่วนก็ออกไปทำงานซึ่งในแบบสอบถามส่วนมากจะมีผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลได้ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รู้สึกประทับใจในการต้อนรับ ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์มากทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนในต่อไป

ภาพปฎิบัติงานการลงพืนที่บ้านชุมแสง

    

     

 

 

 

อื่นๆ

เมนู