ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กะรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในวันที่ 1-15 เมษายน 2564

           

             จากการสำรวจข้อมูลบ้านชุมแสง หมู่ 2 โดยส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ มีบางครัวเรือนเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และเลี้ยงไก่เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย บางครัวเรือนก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และจำหน่ายในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียงกันทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน บางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างทำงานก่อสร้าง มีทำเป็นบางครั้งบางคราว และมีบางครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขาย ในส่วนของชีวิตประจำวันแต่ละครัวเรือนใช้ชีวิตแตกต่างกัน เช่น ในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายของแต่ละครัวเรือนจะออกไปดูไร่นา และสวน ครัวเรือนที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ จะนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยไว้ตามสวนและทุ่งนาของตนเอง ส่วนด้านสภาวะปัญหาและสิ่งแวดล้อมของชุมชนคือ มีบางครัวเรือนได้กลิ่นเหม็นของขี้ไก่ที่มาจากฟาร์มข้างหมู่บ้าน และมีแมลงวันเข้ามารบกวนเป็นช่วงๆ มีบางครัวเรือนขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค และน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมไปถึงถนนบางเส้นยังไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา และปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน

ในด้านผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด 19 พบว่ามีกลุ่มลูกหลานของประชาชนบางส่วนตกงาน และขาดรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัว และประชาชนส่วนมากของหมู่บ้าน ไม่มีผู้เสี่ยงและผู้ติดเชื้อ จากเหตุการณ์โควิด 19

จากการสำรวจเพิ่มเติมในชุมชน ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างใดเพิ่มเติม แต่จะเป็นการทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นหลัก และมีประเพณีงานบุญหลวงพ่อเฮ้ ประจำตำบลตะโกตาพิ ซึ่งจะจัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี

ภาพการปฎิบัติงาน

            

 

อื่นๆ

เมนู