ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กะรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบคือหมู่ 2 บ้านชุมแสง เพื่อเก็บข้อมูล 01,02,06 และคีย์ข้อมูลลงในระบบ จากการสำรวจโดยส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ มีบางครัวเรือนเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และเลี้ยงไก่เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย บางครัวเรือนก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และจำหน่ายในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียงกันทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน บางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างทำงานก่อสร้าง มีทำเป็นบางครั้งบางคราว และมีบางครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขาย ในส่วนของชีวิตประจำวันแต่ละครัวเรือนใช้ชีวิตแตกต่างกัน เช่น ในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายของแต่ละครัวเรือนจะออกไปดูไร่นา และสวน ครัวเรือนที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ จะนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยไว้ตามสวนและทุ่งนาของตนเอง ส่วนด้านสภาวะปัญหาและสิ่งแวดล้อมของชุมชนคือ มีบางครัวเรือนได้กลิ่นเหม็นของขี้ไก่ที่มาจากฟาร์มข้างหมู่บ้าน และมีแมลงวันเข้ามารบกวนเป็นช่วงๆ มีบางครัวเรือนขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค และน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมไปถึงถนนบางเส้นยังไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา และปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน

        ในการลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ทำให้การตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลไม่แน่ชัดเท่าที่ควร และชาวบ้านบางส่วนก็ออกไปทำงานซึ่งในแบบสอบถามส่วนมากจะมีผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลได้ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รู้สึกประทับใจในการต้อนรับ ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์มากทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนในต่อไป

รูปภาพการปฎิบัติงาน

                       

                     

อื่นๆ

เมนู