ข้าพเจ้า นางสาวสรธัญ นาคประโคน เป็นบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่และเก็บข้อมูล 01,02 และ 06 ในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

 

ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจพื้นในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ คือ หมู่ 2 บ้านชุมแสง จำนวนประชากรในหมู่บ้าน บ้านชุมแสง มีทั้ง 888 คน หญิง 445 คน ชาย 443 คน ผู้สูงอายุ 75 คน จำนวนครัวเรือน 150 ครัวเรือน ผู้พิการ 13 คน ในการสำรวจโดยส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักคือเป็นเกษตรกร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ และมีบางครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายและเลี้ยงไก่ไว้เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย บางครัวเรือนก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองและจำหน่ายในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน บางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างทำงานก่อสร้างมีทำเป็นบางครั้งบางคราวและมีบางครัวเรือนที่ประกอบอาชีพค้าขาย และบางครัวเรือนที่จะออกไปรับจ้าง เช่น ไปทำงานก่อสร้างใกล้บ้าน รับจ้างถางหญ้าตัดหญ้าในหมู่บ้าน ในส่วนของรายได้นั้นจากการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านพบว่าชาวบ้านทำอาชีพเกษตรเป็นหลักอยู่แล้วทำให้ไม่ค่อยมีรายได้เข้ามามากในแต่ละครัวเรือนเพราะมีบางปีที่ทำนาได้ข้าวและทำนาไม่ได้ข้าว จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทำให้ชาวบ้านมีการไปกู้ยืมในส่วนของกองทุนต่างๆ ที่หมู่บ้านตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็น กองทุนเงินล้าน กองทุนหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร จึงทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนด้านสภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนคือ มีบางครัวเรือนได้กลิ่นเหม็นของขี้ไก่ที่มาจากฟาร์มข้างหมู่บ้านและมีแมลงวันเข้ามารบกวนเป็นช่วงๆ และมีบางครัวเรือนขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมไปถึงถนนบางเส้นยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังไม่ได้รับการพัฒนา ในด้านผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด -19 พบว่ามีกลุ่มลูกหลานของประชาชนบางส่วนตกงาน และขาดรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัว และประชาชนส่วนมากของหมู่บ้าน ไม่มีผู้เสี่ยงและผู้ติดเชื้อ จากเหตุการณ์โควิด -19

 

ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของหมู่ 2 บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบปัญหาและอุปสรรคในการลงสำรวจพื้นและเก็บข้อมูลที่คือ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนมากและมีบางช่วงบางเวลาที่ชาวบ้านออกไปทำงานและออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายซึ่งทำให้การตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลทำให้แบบสอบถามได้ข้อมูลที่ไม่แน่นเท่าที่ควร

 

ภาพผนวก

(ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่ 2 บ้านชุมแสง)

                 

 

อื่นๆ

เมนู