ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กะรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

         ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบคือหมู่ 2 บ้านชุมแสง จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร โดยช่วงนี้เป็นฤดูทำนาจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปไถนา หว่านข้าว และทำนาตม เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งในแต่ละถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดิน ฟ้า อากาศ  และมีชาวบ้านบางส่วนไม่ได้ทำนา มีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็จะออกไปทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้าน และบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ ส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และจำหน่ายในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียงกันทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน

        ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้เกิดอุปสรรคในการลงพื้นที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดทำได้โดยสมบูรณ์ ประชาชนส่วนมากของหมู่บ้าน ไม่มีผู้เสี่ยงและผู้ติดเชื้อ จากเหตุการณ์โควิด 19 ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าจึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

 

ภาพการปฏิบัติงานการลงพื้นที่

                                                                                   

                     

 

อื่นๆ

เมนู