ข้าพเจ้านางสาว กนิษฐา กะรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจโควิด 19 และรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน ในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

          ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และได้ร่วมเดินรณรงค์ให้กับชาวบ้าน ในโครงการ U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด กับกลุ่ม อสม. และทีมแพทย์ประจำตำบล จากการสำรวจพบว่าโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่มีความประสงค์ที่จะฉีดจึงได้ลงชื่อกับ อสม.ประจำตำบล แต่ก็มีบางส่วน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ไม่พร้อมที่จะฉีดเพราะกลัวจะมีผลขางเคียง แต่ทั้งนี้ได้มีทีมแพทย์ และ อสม.ได้อธิบายถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนให้ชาวบ้านฟัง จึงทำให้ชาวบ้านที่ไม่อยากฉีดเปลี่ยนใจมาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและส่วนรวม

          อุปสรรคในการเดินรณรงค์ครั้งนี้ พบว่ามีชาวบ้านส่วนน้อยที่ไม่ยอมฉีดวัคซีน และมีบางคนรอวัคซีนตัวใหม่นอกเหนือจาก Sinovac  และประชาชนส่วนมากของหมู่บ้าน ไม่มีผู้เสี่ยงและผู้ติดเชื้อจากเหตการณ์ โควิด 9

ภาพการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู