ดิฉันนางสาวลลิตตา พรมด้วง ภาคนักศึกษาได้ลงพื้นที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิหมู่1 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ สำหรับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้ เป็นการอบรมทางด้านการเงิน และการขายสินค้าทางออนไลน์ผ่านทางโซเชียล(Facebook)

การวางแผนทางการเงิน หมายถึง การกําหนดการใช้จ่ายเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ จัดทําขึ้น และระบุถึงแหล่งที่มาของเงินและการใช้ไปของเงินในกิจกรรมต่างๆ

การวางแผนทางการเงิน สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่

1. การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

2. การวางแผนการเงินสําหรับธุรกิจ

การวางแผนทางการเงินเป็นการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นํามากําหนดเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน การประสานข้อมูลต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าสิ่งที่ได้รับจะมีประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์ทางการเงินส่วนบุคคล

1. รายจ่ายประจําที่ต้องจ่ายอย่างสม่ำเสมอ คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าพาหนะ ค่าประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการครองชีพ ซึ่งสามารถประมาณการได้จากรายจ่ายที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ในอดีต

2. เงินออมระยะสั้น คือ จํานวนเงินที่เตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ภายในระยะเวลาไม่นานในอนาคต เช่น 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นการออมไว้ใช้จ่ายระยะฟุ่มเฟือย เช่น การซื้อเครื่องวิดีโอ  ดังนั้น เงินออมในระยะสั้นจึง ใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดลําดับก่อนหลังของความสําคัญในการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ได้

3. เงินออมระยะยาว คือ เงินที่เตรียมไว้เพื่อใช้จ่ายในระยะเวลานานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ได้แก่

3.1 เงินทุนเพื่อโครงการภายหลังการเกษียณอายุ ควรมีการเพิ่มจํานวนเงินให้มากขึ้น เมื่อเทียบกับปัจจุบัน เพื่อรองรับภาวะเงินเฟ้อในอนาคต

3.2 เงินทุนเพื่อการศึกษาของบุตร จํานวนเงินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแผนการศึกษา ที่ผู้ปกครองได้วางไว้ให้แก่บุตรของตน

3.3 เงินลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมจากการ สะสมรายได้ในอดีต เพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต

2. การวางแผนการเงินสําหรับธุรกิจ การวางแผนทางการเงินจําเป็นในการดําเนินงานธุรกิจ โดยจะวางแผนล่วงหน้าต่างๆ เช่น ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต

การพยากรณ์เป็นส่วนสําคัญของกระบวนการวางแผน จะช่วยชี้ให้เห็นว่าแผนการเงินในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจหรือไม่

วิธีการวางแผนงานทางการเงินสําหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะ คือ

1. การกําหนดเป้าหมายรวมของธุรกิจ โดยเริ่มจากการกําหนดเป้าหมายรวมของธุรกิจ ในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผน แล้วจึงพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น บริษัทต้องการเพิ่มกําไรปีละ 20% เป็นเวลา 5 ปี จึงต้องพิจารณาถึงรายได้ที่จะได้รับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

2. การพยากรณ์ของแต่ละฝ่าย โดยเริ่มจากแต่ละแผนกหรือส่วนงานพยากรณ์แยกกันใน การคาดคะเนประมาณส่วนประกอบของกิจกรรมต่างๆ โดยคิดเป็นงบประมาณของแต่ละแผนก แล้วจึง นํามารวมกันเป็นแผนการทางการเงินรวมของธุรกิจ

สำหรับการใช้ Facebook ในการขายของออนไลน์ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 : สมัครสมาชิก Facebook

ขั้นตอนที่ 2 : สร้างเพจร้าน เข้าไปที่หน้า สร้างเพจ เพื่อเตรียมเปิดเพจร้านค้า

ขั้นตอนที่ 3 : ใส่รายละเอียดเพจร้าน                  ตั้งชื่อเพจด้วยชื่อร้านค้า (สิ่งสำคัญคือควรมีชื่อสินค้าหรือประเภทสินค้าที่ขายอยู่ในชื่อเพจด้วย)                                                            •เลือกหมวดหมู่ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า                  •ระบุที่อยู่                                                          •คลิกดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4 : อัพเดทรูปประจำตัวและภาพหน้าปก เพิ่มรูปประจำตัว : กดอัพโหลดรูปภาพ ควรใส่ภาพสินค้าหรือโลโก้ของร้านค้า                          เพิ่มภาพหน้าปก : กดอัพโหลดรูปภาพ ควรใส่ภาพสินค้าสวย ๆ ที่ทำให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้า

ขั้นตอนที่ 5 : เพิ่มรายละเอียดให้เพจร้านค้า        ใส่คำอธิบายให้ร้านค้าออนไลน์ : ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า เพื่อให้ลูกค้าค้นหาร้านให้เจอได้ง่ายขึ้น                                                              เพิ่มข้อมูลติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ และที่อยู่ หากใส่ข้อมูลครบก็จะทำให้ร้านค้าน่าเชื่อถือมากขึ้น                                                    เวลาทำการ : ระบุช่วงเวลาเปิด – ปิด ให้ร้านค้า

ขั้นตอนที่ 6 : สร้างโพสต์ลงขายสินค้า            เขียนโพสต์ : อัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอ ลงข้อมูลสินค้าและเริ่มขายสินค้าได้เลย

 

ภาพปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู