1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนบ้านชัยพัฒนา หมู่6 และเป้าหมายที่10 การจัดการตำบลปลอดภัย ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID09ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนบ้านชัยพัฒนา หมู่6 และเป้าหมายที่10 การจัดการตำบลปลอดภัย ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวณัฐพร แรงประโคน ภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจในบ้านชัยพัฒนา หมู่6

ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564

จากการสำรวจบ้านชัยพัฒนา หมู่6 โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านส่วนมากจะประกอบอาชีพทำนา และค้าขาย และมีบางกลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร เนื่องจากมีอายุมากแล้วจึงไม่ค่อยมีแรงทำงาน

ในส่วนของหมู่บ้านอยู่ติดกับถนนหมายเลข 24 และโรงงานผลิตยางพารา จึงทำให้มีเสียงดังรบกวนและมีกลิ่นเหม็นจากโรงงานทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นอย่างที่ต้องการ เนื่องจากกลิ่นเหม็นของโรงงานส่งกลิ่นรบกวนทั้งวัน จนบางครั้งมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกและไม่อยากออกไปนั่งข้างนอกบ้านเหมือนปกติ และชาวบ้านส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และสุขภาพไม่ดีตามมา

เป้าหมายที่ 10 การจัดการตำบลปลอดภัย จากการสำรวจและสอบถามข้อมูล ประชาชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายทุกพื้นที่ ส่วนพื้นที่ ที่เกิดอุบัติเหตุในตำบลมีประมาณ 6 จุด ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่วนประชากรที่ประสบอุบัติเหตุพิการมีเพียง 7 ราย และได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐ ซึ้งมี อบต. เป็นผู้ดูแลด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือน

ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าจึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยคะ

ภาพโดยรวมของการปฏิบัติงาน บ้านชัยพัฒนา หมู่ 6

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู