ข้าพเจ้านางสาวน้ำฝน เรือนประโคน บัณฑิตจบใหม่ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนอาชีพเสริมคือปลูกผักต่างๆตามฤดูกาล เลี้ยงสัตว์พื้นเมือง เช่น โค กระบือ สุกร ไก่และเป็ด เป็นต้น ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนาของคนในชุมชน คนในชุมชนเริ่มมีการไถนาปรับหน้าดิน และหว่านข้าว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ น้ำ ที่ใช้ในการเกษตร จึงทำให้ภายในตำบลตะโกตาพิมีโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน คือฝายน้ำบ้านตะโกตาพิ ทำให้คนภายในชุมชนสามารถใชน้ำในการทำนาและทำเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งหาอาหารในชุมชนได้ด้วย ฝายน้ำจึงเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างภายในตำบลตะโกตาพิ

ภาพปฎิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู