ข้าพเจ้า นางสาวสรธัญ นาคประโคน บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในวันที่ 1-15 เมษายน 2564

 

จากการสำรวจข้อมูลบ้านชุมแสง หมู่ 2 โดยส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ มีบางครัวเรือนเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และเลี้ยงไก่เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย บางครัวเรือนก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และจำหน่ายในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียงกันทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน บางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างทำงานก่อสร้าง มีทำเป็นบางครั้งบางคราว และมีบางครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขาย

 

          ในด้านผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด -19 พบว่ามีกลุ่มลูกหลานของประชาชนบางส่วนตกงาน และขาดรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัว และประชาชนส่วนมากของหมู่บ้าน ไม่มีผู้เสี่ยงและผู้ติดเชื้อ จากเหตุการณ์โควิด -19

 

          จากการสำรวจเพิ่มเติมในชุมชน ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างใดเพิ่มเติม แต่จะเป็นการทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นหลัก และมีประเพณีงานบุญหลวงพ่อเฮ้ ประจำตำบลตะโกตาพิ ซิ่งจะจัดในช่วงเทศกาลสงกรานของทุกปี

 

ภาพผนวก

(ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่ 2 บ้านชุมแสง)

   

       

        

 

อื่นๆ

เมนู