ข้าพเจ้านางสาวณัฐกานต์ อยู่รัมย์ ภาคนักศึกษาได้ลงพื้นที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิหมู่1 ตำบลตะโกตาพิ
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพิโดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้านได้แก่หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิหมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านสีสุขหมู่ 4 บ้านโคกเห็ดหมู่ 5 บ้านบาทหมู่ 6 บ้านชัยพัฒนาหมู่ 7 บ้านโคกกระชายหมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ 9 บ้านหนองสะเดาหมู่ 10 บ้านบาตรและหมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานคณะอาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูลโดยได้แบ่งสมาชิกในการออกสำรวจหมู่บ้านละ 2 คนในส่วนของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสำรวจหมู่1บ้านตะโกตาพิซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงสำรวจในพื้นที่หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชนได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชนบ้านตะโกตาพิหมู่1 ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือการทำนาส่วนอาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไปและเลี้ยงสัตว์

ทั้งนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่สำรวจ แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงงประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งการระบาดของโรค โควิด-19 ระรอกนี้ ทำให้ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วประชาชนประกอบอาชีพรับจ้าง และบ้างส่วนต้องออกไปทำงานข้างนอก ซึ่งบางครอบครัวหยุดงานทำให้ขาดรายได้

รูปภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู