1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน หนองสะเดา หมู่ 9 และ เป้าหมายที่ 8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน หนองสะเดา หมู่ 9 และ เป้าหมายที่ 8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

              ข้าพเจ้า นางสาวจตุพร อุตลา บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงสำรวจหมู่บ้านหนองสะเดา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

              ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านใน ตำบลตะโกตาพิ โดยมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ หมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านศรีสุข หมู่ 4 บ้านโคกเห็ด หมู่ 5 บ้านบาตร หมู่ 6 บ้านชัยพัฒนา หมู่ 7 บ้านโคกกระชาย หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านหนองสะเดา หมู่ 10 บ้านบาตร และหมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน คณะอาจารย์ได้นัดประชุมชี้แจงรายละเอียด แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มลงสำรวจข้อมูล โดยได้แบ่งสมาชิกในการออกสำรวจหมู่บ้านละ 2 คน ในส่วนของข้าพเจ้า ได้รับผิดชอบสำรวจหมู่ 9 บ้านหนองสะเดา ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ตอบข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชน ได้สอบถามข้อมูลคนในชุมชนบ้านหนองสะเดา ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ส่วนอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไปและทอเสื่อ บางบ้าน

ในชุมชนมีโครงการโรงน้ำดื่มประชารัฐเพื่อจัดจำหน่ายให้กับคนในชุมชนราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด มีค่ายมวยเกียรติ หมู่9 ซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงมวยไทยในระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาหาข้อมูลศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่บ่อยครั้ง และมีฟาร์มวัว (ทองคำ ฟาร์ม) จัดจำหน่ายวัวให้คนในชุมชน มีบริการแบบผ่อนให้กับคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อเงินสด

ในส่วนของการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 16 เป้าหมายซึ่งข้าพเจ้าได้ดูแลเป้าหมายที่ 8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 

  • ผู้ที่ไม่มีอาชีพหลักจำนวน 1,251 คน ร้อยละ 16.20 
  • รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(ต่อปี) 168,589 บาท
  • ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน (ต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) 0 ครัวเรือน
  • ครัวเรือนที่มีหนี้สินจำนวน 2,003 ครัวเรือน ร้อยละ 100
  • สาเหตุของหนี้สินจำแนกตามสาเหตุจำนวน 2,003 ครัวเรือน ร้อยละ 100
  • ครัวเรือนที่มีการออม จำแนกตามแหล่งการออมของครัวเรือน จำนวน 182 ครัวเรือน ร้อยละ 9.09
  • ครัวเรือนที่มีการทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 104 ครัวเรือน ร้อยละ 5.19

ส่วนสภาพปัญหาของชุมชนในภาพรวม มีกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพาราเป็นมลพิษทางอากาศ ขาดน้ำทางการเกษตรในหน้าแล้ง สภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีป่าของชุมชนและหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริม

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พบปัญหาคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านจะมีผู้สูงอายุอยู่ในช่วงกลางวัน ทำให้การตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลที่ไม่แน่ชัดเท่าที่ควร และชาวบ้านบางส่วนออกไปทำงาน ซึ่งในแบบสอบถามส่วนมากจะมีผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูลได้ 

                                         ภาพการปฏิบัติงานการลงพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู