ID09.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายรณกฤต โกรดประโคน บัณฑิตจบใหม่ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนสรุปผลการดำเนินงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ทั้ง 11 หมู่บ้าน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน SWOT เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อหาจุดแข้ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย หรือปัญหาสำคัญภายในภายนอกชุมชน
Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
1. ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2. มีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประภัยเบื้องต้น
3. มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
4. มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
5. มีการจัดการสาธารณูปโภคที่ดีิ
6. มีการขุดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
7. มีเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร
Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
1. สภาพดินในพื้นที่เสื่อมสภาพ
2. ขาดงบประมาณสนับสนุน
3. ระบบสาธารณะสุขยังไม่ทั่วถึง
4. มีการใช้สารเคมีในการเกษตรส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
5. มีแหล่งน้ำไม่ทั่วถึง
Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้
1. หน่วยงานรัฐมีบทบาทช่วยเหลือทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาพืชผลทางการเกษตร
3. หน่วยงานรัฐมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการทรัพยากร
4. มีงบประมาณสนับสนุนจาก อปท.
5. รพ.สต. มีบทบาทในการส่งเสริมด้านสาธารณะสุข

Threats – อุปสรรคในการดำเนินงาน
1. มีการระบาดของไวรัสโควิด 19
2. ภัยแล้ง
3. ศัตรูพืช
4. ราคาพืชผลทาง

ภาพการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู