ข้าพเจ้า นางสาวสรธัญ นาคประโคน บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564

จากการสำรวจข้อมูลบ้านชุมแสง หมู่ 2 โดยส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และในช่วงนี้เป็นฤดูของการเริ่มต้นทำนาชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปไถนา หว่านข้าว หรือแม้กระทั่งเอามูลวัวมูลควายไปใส่ในที่นาของตนเองเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยและเป็นการปรับสภาพของพื้นดินก่อนที่จะทำการเพาะปลูก และมีชาวนาบางส่วนที่ไม่ได้มีนาทำก็จะออกไปรับจ้างทั่วไปแถวๆ ละแวกหมู่บ้านของตนเอง เพราะชาวบ้านบางครัวเรือนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid -19 นี้ทำให้มีการหยุดพักงานประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ ทำให้เกิดการว่างงานขึ้นในช่วงนี้ และชาวบ้านบางส่วนก็จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองหรือจำหน่ายเองในหมู่บ้านของตนเอง ทำให้มีรายได้เล็กๆน้อยๆมาใช้ในชีวิตประจำวัน และมีบางครัวเรืองที่เปิดร้านค้าขายเพิ่มและปิดร้านไปเพราะโรค covid -19 ทำให้ไม่มีรายได้เข้ามาในช่วงนี้

ในด้านผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด -19 สำรวจแล้วพบว่ามีกลุ่มลูกหลานของประชาชนบางส่วนตกงาน และขาดรายได้ในการใช้จ่ายในครอบครัว และประชาชนส่วนมากของหมู่บ้าน ไม่มีผู้เสี่ยงและผู้ติดเชื้อ จากเหตุการณ์โควิด -19

ภาพผนวก

(ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่ 2 บ้านชุมแสง)

       

           

อื่นๆ

เมนู