ข้าพเจ้า นายคอด บัติประโคน กลุ่มประชาชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม (01)  (02) และ    16เป้าหมาย ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ 1หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกษตรสมบูรณ์  จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับตำบลโคกม้าแต่ปัจจุบันได้แยกมาเป็นตำบลตะโกตาพิ มีทั้งสิ้น 11 หมู่บ้านพื้นที่สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ เนื้อที่ประมาณ 30,170 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 26,850 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ทั้งหมด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอิสาณเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม รับจ้าง

จากการสำรวจประกอบอาชีพและการเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.8 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็น เกษตรกร(ปลูกข้าว) และมีอาชีพเสริม เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เพื่อขยายพันธุ์ และจำหน่าย มีรายได้เฉลี่ย 5000บาท/เดือนและมีคนในครอบครัว 4-6คน/ครัวเรือนและมีวุฒิการศึกษาของชาวบ้านอยู่ในระดับประถมศึกษามีที่ดินไว้ทำกินของคนในพื้นที่เฉลี่ย 10 15 ไร่ และมีชาวบ้านอีกส่วนที่ยังไม่มีอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

สรุปได้ว่า หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ที่ได้ทำการสำรวจ พบว่าคนในชุมชนมีอาชีพหลักทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ทำนา  และเลี้ยงสัตว์ รายได้หลักของครัวเรือนจึงมาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก คนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยสูงอายุและ ปัญหาในชุมชนที่พบจะมีปัญหาการขาดแคลนที่ทำกิน รายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายในครัวเรือน

จากการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี และได้รู้ปัญหาของชุมชนและอุปสรรคเพื่อเสนอให้หน่วยงานได้แก้ไข

รูปภาพปฏิบัติงาน

 

        

อื่นๆ

เมนู