ข้าพเจ้า นางเรียม นวลคนึง กลุ่ม ประชาชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการปฏิบัติงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามเป้าหมาย 16 เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 12 ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนดูแลประชาชนทุกคน

การปฏิบัติงานจะเน้นการสํารวจข้อมูลระบบสุขภาพตําบลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุขภาพทางกายสุขภาพทางใจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โดยวิเคราะห์การเข้าถึงการรักษาพยาบาล การพัฒนาระบบสุขภาพ กาย จิต ปัญญา สังคมในภาพรวม และมีดำเนินการ สัมภาษณ์หาข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องของตําบลกรอกข้อมูลในแบบประเมินเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานและสำรวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย พบว่าในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิพบกลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพและกลุ่มเสี่ยง โดยพบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม  หัวใจ มะเร็ง ไตวาย ฯลฯ พบมากกว่า 896 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 และยังพบผู้พิการอีกจำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 4.12 ผู้ป่วยทางจิต 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 และผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวน 0.02 ประชาชนในวัยปฐมวัยนั้นพบจำนวน 690 คน คิดเป็นร้อยละ 8.94 และผู้สูงอายุ 979 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63

บทบาทการดำเนินการหลักด้านการดูแลสุขภาพชุมชนในตำบลตะโกตาพินั้นโดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ทีมสหวิชาชีพ)ที่เป็นหน่วยงานรัฐ และกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ตำบลตะโกตาพิ ระบบสาธารณะสุขของตำบลตะโกตาพินั้นพบว่า มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ1 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 11 แห่ง กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 1 แห่ง หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 10 คน

จุดแข็ง – ตำบลตะโกตาพินั้นมีจุดบริการส่งเสริมด้านสุขภาวะและสาธารณะสุขจำนวนมากและยังไม่ประชากรด้านสาธารณะสุขมากด้วยเช่นกัน ทำให้การบริการและการเข้าถึงของประชาชนโดยทั่วไปสะดวกรวดเร็ว เป็นประโยชน์แก่คนในพื้นที่อย่างมาd

จุดอ่อน – แม้พื้นที่ตำบลตะโกตาพิจะมีจุดบริการสาธารณะสุขมากแต่โดยมาแล้วประชากรส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างมากเกือบพันคน ทำให้การรับบริการนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากที่จะเข้าไปใช้บริการ เพราะอาจจะติดปัญหาเรื่องขั้นตอนการรับบริการ

รูปภาพการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

             

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู