1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2) การณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน และการจัดการอบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทำแท่งเชื้อเพลิงและปฏิบัติการทำเตาเผาถ่านไร้ควันเพื่อใช้ในครัวเรือน ของตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID09(2) การณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน และการจัดการอบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทำแท่งเชื้อเพลิงและปฏิบัติการทำเตาเผาถ่านไร้ควันเพื่อใช้ในครัวเรือน ของตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวชลันดา พงศ์ไพบูลย์ศิริ นักศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อรณรงค์เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัควีน และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดของโรค Covid -19  ในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 พฤษภาคม พ. ศ. 2564

ดิฉันและทีมงานตำบลตะโกตาพิ ร่วมกับทีมแพทย์ประจำตำบลและทีม อสม. ประจำตำบลตะโกตาพิ ได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน และให้คำแนะนำกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะลงพื้นที่ ทีมแพทย์ประจำตำบลก็ให้ความรู้ คำแนะนำกับทีมตำบลตะโกตาพิก่อนที่จะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้าน

จากการสำรวจในพื้นที่พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ปฎิเสธในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสาเหตุจากสื่อต่างๆที่เผยแพร่ออกมานั้นทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในวัคซีน และกลัวการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งก็ได้มีทีมแพทย์ประจำตำบลและทีม อสม. ได้ลงพื้นที่มาให้คำแนะนำ ความรู้ และความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการรับมือกับ covid 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประชาชนส่วนใหญ่เปลี่ยนใจหันมาฉีดวัคซีน แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่มั่นใจกับวัคซีนและรอวัคซีนตัวอื่นหรืออยากให้มีวัคซีนตัวเลือกมากกว่านี้

ในส่วนด้านของการจัดการอบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิตเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อทำแท่งเชื้อเพลิงและปฏิบัติการทำเตาเผาถ่านไร้ควันเพื่อใช้ในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความรู้จากการวิทยากรอย่างละเอียด และสามารถนำไปปรับใช้ในด้านครัวเรือน สามารถทำให้ประหยัดเงินในด้านรายจ่ายไปได้เยอะ และการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู