ดิฉัน นางสาวชลันดา พงศ์ไพบูลย์ศิริ นักศึกษา ได้ลงทำการสำรวจพื้นที่บ้านบาตร หมู่5 และ หมู่10 ในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาาคม พ.ศ. 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการสำรวจข้อมูลชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วบางบ้านจะไม่มีอาชีพเสริม แต่จะมีชาวบ้านบางส่วนเท่านั้นที่จะมีงานรับจ้าง เช่น เลี้ยงหนู ทอเสื่อ ทำวิกผม ส่วนน้อยที่จะมีอาชีพเสริม ภายในชุมชนมี โรงเรียน วัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน นอกจากนี้ยังมีกองทุนหมู่บ้าน ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตุจำเป็นเร่งด่วนของชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านสร้างเเหล่งเงินของตัวเอง จากการคิดเอง ตัดสินใจเอง และทำเอง เพื่อพึ่งพาตนเองในอนาคต ในด้านสภาพปัญหาของชุมชนในภาพรวม มีกลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราที่เป็นมลพิษทางอากาศ ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรมในหน้าแล้ง สภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีป่าเป็นของชุมชน ในหมู่บเานไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งทำรายได้ให้กับชุมชน และหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริม ไม่แหล่งทำมาหากินในชุมชน และบางครัวเรือนยังขาดความรู้ที่ทันสมัยและเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน บ้างครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว

ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

  • ถนนที่ยังไม่ปรับปรุง (ขรุขระ ลูกรัง ชำรุด) มีทั้งหมด 4 สาย
  • มีครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้น้ำประปา จำนวน 72 ครัวเรือน
  • มีครัวเรือนที่มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง จำนวน 4 ครัวเรือน

ด้านสิ่งเเวดล้อม

  • การคัดแยกขยะครัวเรือนจำนวน 2003 ครัวเรือน (ร้อยละ 100)

อื่นๆ

เมนู