โคกหนองนาโมเดลคืออะไร?

โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โดยมีการปลูกต้นไม้ มีไม้3อย่าง ได้แก่ไม้ 1. ไม้ใช้สอย คือไม้โตเร็ว สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ไผ่ สะเดา ขี้เหล็ก 2.ไม้กินได้ เช่น ลำไย ผักกินใบต่างๆ และ 3.ไม้เศรษฐกิจ คือไม้ที่ปลูกเพื่อจำหน่ายเช่น ไม้พยูง ไม้สัก เป็นต้น เป็นการทำเกษตรในพื้นที่ ที่มีขนาดจำกัด หรือขนาดเล็ก เป็นการกักน้ำไว้ทั้งบนดินและใต้ดิน ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 โครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นการสร้างความมั่นคงในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้เดินร่วมกันได้

อยากเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร

ต้องทีคุณสมบัติดังนี้

ตัวอย่างบุคคลในชุมชนที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว

อื่นๆ

เมนู