ข้าพเจ้านายคอด บัติประโคน ภาคประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่มาสำรวจ บ้านตะโกตาพิ หมู่ 1 ตำบลตะโกตาพิ  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการโคกหนองนาของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนา เป็นพื้นที่จำนวน 3 ไร่ มีเจ้าหน้าที่ได้มาทำการวัดพื้นที่แนวทางในการดำเนินการก่อนจะทำการขุดสระโคกหนองนาโมเดล หลังจากทำการวัดพื้นที่เสร็จก็ได้เริ่มดำเนินการขุดสระโคกหนองนาโมเดลในวันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 7 วัน ทำการเคลียพื้นที่และขุดสระสำเร็จไปด้วยดี หลังจากขุดเรียบร้อย ข้าพเจ้าก็ได้เตรียมพันธุ์ไม้ เพื่อทำการปลุกต้นไม้ในโครงการโคกหนองนาโมเดล ผ่านไปประมานเดือนกว่าๆ สระน้ำที่ขุดเริ่มมีน้ำมากขึ้นข้าพเจ้าก็ได้ซื้อพันธุ์ปลามาปล่อย จำนวน 3,000 ตัว ประกอบไปด้วย ปลาหมอเทศ ปลานิล ปลาบึก

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ

 

คอด บัติประโคน

ผู้ปฎิบัติงาน

 

   รูปภาพดำเนินงานโคกหนองนาโมเดล                                                                                                                                                                                                             

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู