ชื่อบทความ : การนำเข้าข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน
สถานที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นางสาวศศิวัลย์ รัตน์ประโคน

การนำเข้าข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2564

นำเข้าข้อมูลในหัวข้อ ผู้นำชุมชน องค์กรสตรี ศอช. ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางให้เป็นปัจจุบัน โดยได้นำเข้าข้อมูลประเภท คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลอีสานเขต ตำบลยายแย้มวัฒนา ตำบลตาเป๊ก ตำบลเจริญสุข และตำบลถาวร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ จำนวน 20 คน และนำเข้าข้อมูลในหัวข้อ องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยในหัวข้อนี้จะนำเข้าเฉพาะรายชื่อประธานคณะกรรมการ

1.เลือกหัวข้อผู้นำชุมชน


2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรี มี 4 ระดับ คือ 1. ระดับหมู่บ้าน 2. ตำบล 3. อำเภอ และ4. จังหวัด ประกอบด้วย ผู้มีตำแหน่งทางการบริหาร ดังนี้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เรียกโดยย่อว่า กพสม. ประกอบด้วย สตรีที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้านนั้น มีจำนวนอย่างน้อย 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล เรียกโดยย่อว่า กพสต. ประกอบด้วย ประธานและกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เรียกโดยย่อว่า กพสอ. ประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ตำบลละ 2 คน และสตรีที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของอำเภออีกจำนวน 5 – 10 คน

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด เรียกโดยย่อว่า กพสจ. ประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ อำเภอละ 2 คนและสตรีที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของจังหวัดอีกจำนวน 5 – 20 คน


 

Tags:

อื่นๆ

เมนู