ID 09(2) การบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ของชาวบ้านแต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายไตรรงค์  สรรพอำไพ นักศึกษา ได้รับหน้าที่ในการดูแลในงานด้านการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของเอกสารในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการของยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เนื่องในช่วงวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น ทางทีมเก็บข้อมูล ได้ทำการลงพื้นที่ออกสำรวจ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิหมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านสีสุกหมู่ 4 บ้านโคกเห็ดหมู่ 5 บ้านบาทหมู่ 6 บ้านชัยพัฒนาหมู่ 7 บ้านโคกกระชายหมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่ 9 บ้านหนองสะเดาหมู่ 10 บ้านบาตรและหมู่ 11 บ้านหนองปรง

โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางการเก็บข้อมูล เช่น Google Drive, Google Form, Google Sheet เป็นต้น เพื่อนำมาสรุปโดยภาพรวมของข้อมูลนั้นทำให้ทราบได้ว่าทางตำบลตะโกตาพินั้นได้ให้ความร่วมมือกับโครงการเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทาง ผู้ใหญ่บ้าน, ชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน, หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

ในส่วนเป้าหมายที่ 15 ที่ข้าพเจ้าได้ทำการดูแลนั้นสังเกตุได้ว่า

  1. ช่องทางการสื่อสารของครัวเรือนยามปกติครัวเรือนยากจน 3 ครั้ง/สัปดาห์
  2. ครัวเรือนที่มีคนต้องการคววามช่วยเหลือปากต่อปาก 3 ครั้ง/สัปดาห์
  3. ช่องทางการสื่อสารของครัวเรือนยามฉุกเฉินครัวเรือนยากจน 1ครั้ง/สัปดาห์

ได้มีผู้ดำเนินการหลัก

  1. องค์การบริหารส่วนตำบล
  2. ท้องที่(ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน)
  3. รพ.สต. โรงเรียน กศน. พัฒนาชุมชน

อื่นๆ

เมนู