จากการสำรวจทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำบลกะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของตำบลตะโกตาพิ นั้นเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสมในการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่

      มีการประกอบอาชีพ ดังนี้ อาชีพทำนาคิดเป็นร้อยละ 80,อาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ14,อาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ5 อาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ 1.   และตำบลตะโกตาพิมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จิ้งหรีด ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของชาวบ้านในตำบลตะโกตาพิ ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มยังขาดการบริหารจัดการที่ดีและเงินทุน จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มทำขนมบ้านศรีสุข กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 7  กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มเกษตรอินทรีย์

     โดยจากการสำรวจด้านการประกอบอาชีพของคนในตำบลกะโกตาพิแล้วนั้น ชาวบ้านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพที่ตนทำ จึงเป็นเครื่องมือที่ดีในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ยังขาดความรู้ที่ทันสมัยและเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน บ้างครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว และยังพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การประกอบอาชีพเป็นไปด้วยความยากลำบาก และหม่ำซ้ำยังต้องมาประสบปัญหาในเรื่องโรคระบาดโควิด 19 อีกด้วย ทำให้บ้างอาชีพได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้างทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศ (อุณหภูมิ)
สภาพภูมิอากาศของตำบลตะโกตาพิ มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวตามมา
ฤดูกาลสามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ
-ในช่วงฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้พัดมาจากประเทศจีนตอนใต้และอ่าวไทย ในช่วงนี้เป็นช่วงได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงทำให้อากาศร้อนและ
แห้งแล้งจัด เดือนที่ร้อนที่สุด คือเดือน เมษายน

-ในช่วงฤดูฝน เริ่มประมาณต้นเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
แต่เนื่องจากมีภูเขาและเทือกเขาดงพระยาเย็น อยู่ทางทิศตะวันตก เทือกเขาสันกำแพง เทือกเขาพนมดงรัก
อยู่ทางทิศใต้ขวางกั้นไว้ ปริมาณน้ำฝนที่จะพัดมาตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงลดลง ส่วนใหญ่ปริมาณ
น้ำฝนที่ตกเกิดจากพายุดีเปรสชั่น ที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศเวียดนามเข้ามา
– ในช่วงฤดูหนาว เริ่มประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผ่านประเทศจีน พาเอาความหนาวเย็น และความแห้งแล้งจากไหล่ทวีปเข้ามา
ครอบคลุมบริเวณทั่วทั้งภาค
จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลตะโกตาพิประกอบด้วย หมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง
11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านตะโกตาพิ
หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสง
หมู่ที่ 3 บ้านศรีสุข
หมู่ที่ 4 บ้านโคกเห็ด
หมู่ที่ 5 บ้านบาตร
หมู่ที่ 6 บ้านชัยพัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านโคกกระชาย
หมู่ที่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์
หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะเดา
หมู่ที่ 10 บ้านบาตร

การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง ใช้คมนาคมทางบก โดยทางรถยนต์เป็นหลักในการ
คมนาคมติดต่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เส้นทางสำคัญดังนี้
1. มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ประโคนชัย – นางรอง)
การโทรคมนาคม  ปัจจุบันมีการให้บริการยังไม่ทั่วถึงประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

การไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,300 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 95๐ หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70,000 ของจำนวนหลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ มีลำห้วยสาธารณะที่สำคัญดังนี้
ลำห้วยราช หมู่ที่ 7  ลำห้วยโคกกระชาย หมู่ที่ 7

ลำห้วยวัดป่าโคกกระชาย หมู่ที่ 7   ลำห้วยจะบก หมู่ที่ 7

ลำห้วยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8   ลำห้วยราช หมู่ที่ 3

ลำห้วยศรีสุข หมู่ที่ 3   ลำห้วยพระ หมู่ที่ 1

ลำห้วยตาเพียร หมู่ที่ 1   ลำห้วยตาหวัง หมู่ที่ 1

 

ลำห้วยหนองดง หมู่ที่ 6   ลำห้วยตาพัน หมู่ที่ 9

ลำห้วยตาแกส หมู่ที่ 9   ลำห้วยธรรมชาติ หมู่ที่ 10

ชลประธาน 1แหล่ง อยู่หมู่ที่ 10  สระน้ำ ตามธรรมชาติ 1แหล่ง หมู่ที่ 5

ซึ่งตามที่ได้สำรวจ จำนวนคนจนที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 109 ครัวเรือน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู