ข้าพเจ้านายคอด บัติประโคน ภาคประชาชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลทั่วไป และประวัติความเป็นมา

ตำบลตะโกตาพิ แต่เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโคกม้า ต่อมาได้แยกเขตการปกครองมาเป็นตำบลตะโกตาพิ  เหตุที่ได้ชื่อ “ตะโกตาพิ” เพราะเมื่อสมัยก่อนเป็นบริเวณพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์และมีต้นตะโกเกิดขึ้นจำนวนมากประกอบกับมีหนองน้ำที่กว้างใหญ่เหมาะสมในการทำมาหากินจึงทำให้มีประชาชนอพยพถิ่นฐานมาจับจองที่ทำมาหากิน โดยชาวบ้านที่อพยพมาจับจองคนแรกก็คือ ครอบครัว ตาพิ และญาติพี่น้อง ต่อมาก็มีชาวบ้านอพยพตามมาเรื่อยๆ จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่

ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อ คือ บ้านตะโกตาพิ ซึ่งเป็นการให้เกียรติผู้ที่จับจองเป็นคนแรกก็คือ ตาพิ ส่วน ตะโก ก็คือ บริเวณนี้มีต้นตะโกปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป ในปัจจับันนั้นหมู่บ้านตะโกตาพิได้รวบรวมหมู่บ้านต่างๆ ขึ้นเป็น “ตำบลตะโกตาพิ หมู่ 1 ” ซึ่งในเขตการปกครองของตำบลตะโกตาพิ มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ตำบลตะโกตาพิ เป็นอีกตำบลใน 16 ตำบลของอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทำเลที่ตั้งตำบล

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอประโคนชัย อยู้ห่างจากอำเภอประโคนชัยประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 58 กิโลเมตร ตั้งอยู้ที่บ้านตะโกตาพิ หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 24 ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ประมาณ 1.7 กิโลเมตร

เนื้อที่

เนื้อที่ประมาณ 80.05 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูงมีลักษณะลาดต่ำจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 161-167 มีอาณาเขตการปกครองติดต่อกันดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ        มีอาณาเขตจรดพื้นที่ตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย

ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตจรดพื้นที่ตำบลโคกม้า  อำเภอประโคนชัย

ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตจรดพื้นที่ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ทิศใต้           มีอาณาเขตจรดพื้นที่ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้ง 11 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านตะโกตาพิ            หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสง

หมู่ที่ 3 บ้านศรีสุข                หมู่ที่ 4 บ้านโคกเห็ด

หมู่ที่ 5 บ้านบาตร                 หมู่ที่ 6 บ้านชัยพัฒนา

หมู่ที่ 7 บ้านโคกระชาย           หมู่ที่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์

หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะเดา         หมู่ที่ 10 บ้านบาตร

หมู่ที่ 11 บ้านหนองปรง

Tags:

อื่นๆ

เมนู