ชื่อบทความ : ตลาดอารยรธรรมวนัมรุง                                                                                                            สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์                                                    เจ้าของบทความ : นางสาวศศิวัลย์   รัตน์ประโคน


ตลาดอารยธรรมวนัมรุง จัดขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างอัตลักษณ์และความแปลกใหม่ ยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ตลาดอารยธรรมวนัมรุง มีสินค้าจากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่อำเภอใกล้เคียงนำมาจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

ตลาดอารยธรรมวนัมรุง ในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๔๓ บูท ยอดจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้น ๙๓๕,๕๑๓ บาท 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู