เรื่อง    การตัดต่อวิดีโอ โคก หนอง นา พช. เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

1.ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด/หลักการและเหตุผล

โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก หนอง นา พช. เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ

สื่อวีดีทัศน์  หมายถึง การเล่าเรื่องโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวทำหน้าที่หลักในการนำเสนอเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวต่างๆ มีเสียงเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของภาพเพื่อสื่อความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ชม การบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งภาพ และเสียงในคราวเดียวกัน โดยถ่ายทอดผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ช่างภาพวีดิทัศน์ต้องการได้โดยง่าย และรวดเร็วกว่าการใช้สื่อประเภทอื่น นอกจากนั้น ยังเป็นการดึงดูดความสนใจ และสร้างให้ผู้ชมเกิดความจรรโลงใจมากขึ้น

การตัดต่อวิดีโอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา พช. นั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบรับรู้ข่าวสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการ โคก หนอง นา พช.และเพื่อเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ที่ดีของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

2.วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารในรูปแบบของสื่อวิดีทัศน์ให้แก่ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับ โครงการ โคก หนอง นา พช. และเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ที่ดีของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

3.เป้าหมาย

ประชาชนจะต้องได้รับข่าวสารความรู้สารประโยชน์เกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา พช. จากวิดีทัศน์ที่ได้จัดทำขึ้น ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย ก็ได้สร้างภาพพจน์ที่ดีและเป็นที่รู้จักในสายตาประชาชนเพิ่มขึ้น

4.การดำเนินงาน/วิธิการ/สถานที่/งบประมาณ

  1. นำภาพถ่ายและวิดีโอในโครงการ โคก หนอง นา พช. มาตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects หรือ โปรแกรม Adobe Premiere Pro

 

  1. และตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

 

  1. นำวิดีโอ Upload ลงช่อง YouTube สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

 

5.ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่น

การตัดต่อวิดีโอ โคก หนอง นา พช. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและได้รับรู้ข่าวสาร สารประโยชน์เกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา พช. ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย ก็ได้สร้างภาพพจน์ที่ดีและเป็นที่รู้จักในสายตาประชาชนเพิ่มขึ้น

6.แนวทางการพัฒนางาน/การต่อยอด

ก่อนที่ลงมือสร้างผลงานวิดีโอสักเรื่องจะต้องผ่านกระบวนการคิดวางแผนมาอย่างรอบครอบในที่นี้ขอแนะนำแนวคิดในการทำงานวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการจะไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ไขภายหลัง โดยมีลำดับแนวคิดของงานสร้างวิดีโอเบื้องต้น ดังนี้

  1. เขียน Storyboard การเขียน Storyboard คือ การจินตนาการฉากต่างๆ ก่อนที่จะถ่ายทำจริง
  2. เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้ ในการทำงานวิดีโอ เราจะต้องเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอ ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์เสียง หรือไฟล์ดนตรี
  3. ตัดต่องานวิดีโอ การตัดต่อคือการนำองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรียมไว้มาตัดต่อเป็นงานวิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใดขึ้นอยู่กับการตัดต่อเป็นสำคัญ
  4. แปลงวิดีโอ เพื่อนำไปใช้งานจริง การแปลงวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Media Encoder สามารถทำ ทำเป็นไฟล์ WMV,MP4 เพื่อนำเสนอทางอินเทอร์เน็ต

อื่นๆ

เมนู