จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ประโคนชัย – นพต.พร้อมกับครัวเรือนต้นแบบฯ ร่วมทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบฯ ตำบลบ้านไทร
🌾 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลบ้านไทร และทีมงาน ดำเนินการเอามื้อสามัคคีร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ นายมัย ภาสดา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไทร โดยทำปุ๋ยหมักแห้ง และห่มดินห่มฟาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรมเอามื้อของโครงการและสร้างความสนิทสนมให้กับครัวเรือนต้นและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ส่วน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) อย่างผมก็ได้ลงพื้นที่ติดตามถ่ายภาพการเอามื้อสามัคคีเพื่อนำภาพไปทำข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไป ผ่านช่องทาง Facebook,Line,Youtube,Website ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย
🌳 ข่าวโดย สพอ.ประโคนชัย
——————————
🌤วัฒนธรรมเลิศล้ำ เมืองต่ำปราสาทหิน
ถิ่นข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมรสดี
ร้อยพันปักษี คนมีน้ำใจงาม 🌤
——————————-

การเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงาน

 

“ทำแบบคนจน” เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแต่ละแปลง จึงเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้ง สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี

การเอามื้อสามัคคี เป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีการแบ่งหน้าที่วางแผนการเอามื้อสามัคคี เริ่มจากการสร้างความรู้ เตรียมความพร้อมกิจกรรม จากนั้นแบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นการเรียนรู้ 10 ขั้นตอนตาม
หลักกสิกรรมธรรมชาติ เช่น การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์
4 อย่าง ปลูกป่า 5 ระดับ การขุดคลองไส้ไก่ การทำหลุมขนมครก การปั้นคันนา การทำแซนวิซปลา ทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกดอกไม้ล่อแมลง รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ เช่น ข่า กล้วย ฝรั่ง มะม่วง พะยูง ยางนา เป็นต้น

 

เมื่อเสร็จจากกิจกรรมลงมือปฏิบัติก็มีทานอาหารร่วมกัน โดยแต่ละคนนำอาหารจากบ้านตนเอง ซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำเกษตรมาแบ่งปันกัน และในระหว่างการทานอาหารก็จะมีการแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ การล้อมวงสนทนา เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ทำจริง ซึ่งนอกจากจะได้มีการพัฒนาพื้นที่ของครัวเรือนต้นแบบ
ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติแล้ว ยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงจากการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมเอามื้อสามัคคีทุกคน เกิดเครือข่ายเอามื้อสามัคคีของครัวเรือนต้นแบบ ที่จะคอยช่วยเหลือกันเอามื้อสามัคคีในแปลงอื่น ๆ ในพื้นที่เครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถเป็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็งได้ สามเรื่องนี้จะทำให้ครัวเรือนมีความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมรับมือกับปัญหาด้านต่างๆ ได้ และที่สำคัญคือมีการปรับทัศนคติให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการได้รับการเรียนรู้ตลอดเวลาตลอดชีวิต เพื่อนำความรู้และคุณธรรมมาเป็นพื้นนฐานในการดำรงชีวิตนั่นเอง

อื่นๆ

เมนู