“จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ประโคนชัย” โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ปลูกผักกับ พช. ณ วัดกลาง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

 

อำเภอประโคนชัย นำโดย นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วย นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย เจ้าหน้าที่พัฒนาการอำเภอประโคนชัย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ปลูกผักกับพช. โดยในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสุนทรชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดกลาง/รองเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย เป็นอย่างดี

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างทีมงาน โดย วัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานบนศักยภาพของวัดซึ่งเป็นที่นับถือของคนในชุมชน พัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5 ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัดและชุมชน การดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถส่งเสริมความสวยงามในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่บริเวณวัด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความสามัคคี ในการบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 ภาคส่วน ทั้งวัด ประชาชน และภาคส่วนส่วนราชการ เพื่อร่วมกันสร้างสุขให้ชุมชนตามบทบาทภารกิจ และภาครัฐโดยผู้นำชุมชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน เชื่อมโยงและร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับวัดซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ในการทำกิจกรรมสร้างสุขร่วมกันระหว่าง วัด และ คนในชุมชน เพื่อทำให้วัดเกิดความมั่นคง และชุมชนมีความเข้มแข็ง วัดเป็นผู้นำ เป็นหลักสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง ประชาชนผู้คนในชุมชน หน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐ วัด คณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา องค์กรภาค ประชาชน สื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายภาค เอกชน ซึ่งทำให้ชุมชนเห็นตามและร่วมกันสร้างสุขในชุมชนนั้น เราจะร่วมกันทำอย่างไรให้กิจกรรม “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เกิดความยั่งยืน ประสบผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม อันจะก่อให้ความสุขความเจริญ

 

อื่นๆ

เมนู