ข้าพเจ้านางสาวนภัสนันท์  ลาศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่หมู่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ 10 บ้านกลันทา และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน และคนในชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น

            ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จากการสำรวจพบว่าทั้งสามหมู่บ้านมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่กันแบบเครือญาติไปมาหาสู่กันมีอะไรก็แบ่งปันกันฉันพี่น้อง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ด ปลูกพืชไร่ ทำไม้กวาดขาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีบางส่วนที่ว่างงานจากสถานการณโควิด-19

             ลักษณะที่อยู่อาศัยของหมู่ 3 บ้านไทรโยงและหมู่19บ้านไทรโยงเหนือนี้ ค่อนข้างแออัด บ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกัน ชุมชนมีลักษณะเด่นคือเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมีคูโบราณ3ชั้นล้อมรอบหมู่บ้าน ปัจจุบันชุมชนได้ทำการขุดลอกคูน้ำโบราณรวมกันเป็นคูเดียว แต่ยังคงเหลือร่องรอยคูน้ำโบราณเดิมอยู่เล็กน้อย ซึ่งคูน้ำโบราณนี้เชื่อมต่อกับคูน้ำโบราณของหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ จากการสอบถามคนในหมู่บ้านพบว่าในตอนแรกพื้นที่บริเวณที่คูน้ำโบราณนี้เป็นคูเดียวกันซ้อนกัน3ชั้นต่อมาได้มีการสร้างถนนตัดผ่านกลางหมู่บ้าน แยกหมู่บ้านออกเป็นสองฝั่งจึงได้มีการตั้งหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือขึ้นแต่ทว่าบ้านไทรโยงเหนือหมู่ 19 แบ่งออกเป็น 2 คุ้ม คือคุ้มไทรโยงเหนือ และคุ้มบ้านพะไล โดยคุ้มบ้านพะไลอยู่ห่างออกมาประมาณ 5 กิโลเมตร อีกทั้งที่นี่ยังมีต้นโพธ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุนับ100ปีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออีกด้วย

              ต่อมาคือลักษณะที่อยู่อาศัยของชุมชนหมู่ 10 บ้านกลันทาแบ่งออกเป็น 2 คุ้มใหญ่ คือคุ้มกลันทา และคุ้มหนองตามา บ้านเรือนค่อนข้างเป็นระเบียบ คนในชุมชนใกล้ชิดกันแบบเครือญาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ บางส่วนว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ชุมชนมีลักษณะเด่นคือฝั่งคุ้มบ้านกลันทาจะมีบ้านค่อนข้างห่างกันชุมชนไม่ค่อยแออัดพื้นที่โล่งโปร่งสบาย ส่วนคุ้มหนองตามาน่าอยู่มากเป็นคุ้มที่สะอาดสะอ้านแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีค่ะ ชาวบ้านมีอัธยาศรัยดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกทั้งยังมีกลุ่มทอผ้าที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างและยังมีต้นมะขามครึ่งเป็นครึ่งตายที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถืออีกด้วย

สรุปการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น

       จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นหมู่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ 10 บ้านกลันทา และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีแถมยังหาน้ำมาให้ดื่มอีกด้วย อีกทั้งชาวบ้านยังช่วยพาไปหาบ้านข้างๆเพื่อตอบแบบสอบถามและยังช่วยไล่หมาให้ด้วยค่ะ เป็นการลงพื้นที่ที่ให้ทั้งประสบการณ์และความสุขไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ทีมงานจะได้นำข้อมูลส่วนนี้มาศึกษาเพื่อทำการพัฒนาชุมชนต่อไป ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู