ข้าพเจ้า นางสาวจริยา หมายบุญ ประเภทประชาชน ตำบลกระสัง
หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชุน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ได้ดำเนินการทำ SWOT ร่วมกับชุมชุนพื้นที่หมู่ 12 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ผลการทำ SWOT และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ ดังนี้

           

ในหมู่ 12 บ้านกระสัง มีผลิตภัณฑ์หรือวิชาชีพใด  ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน  จากการสำรวจข้อมูล  มีการทอเสื่อจากต้นกก  และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว  จึงนำมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย  เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์  โดยเลือก “การทอเสื่อจากต้นกก” มานำเสนอในครั้งนี้  เนื่องจากสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า  แล้วยังได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่มีพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่  ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปทุกภูมิภาค  จนยากที่จะระบุได้ว่าเสื่อผืนแรกของโลกถูกทอขึ้นเมื่อไร  หรือชนชาติไหนเป็นชาติแรกที่ทอเสื่อขึ้นใช้  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการทอเสื่อกกได้กลายเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่างๆ  ในประเทศไทย  และได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบแปรรูป  ให้มีลักษณะต่างๆ  และใช้นอกเหนือไปจากการปูนั่งหรือนอน  เช่นในอดีตที่ผ่านมา

ส่วนการทอเสื่อกกของชาวบ้านตำบลกระสัง  ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีการทำและสืบทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อมาอย่างสืบเนื่องยาวนาน   จนการทอเสื่อกกกลายเป็นวิถีชีวิตในยามว่างจากงานเกษตรกรรม  เพื่อทำขึ้นใช้เองในครัวเรือน  และซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นรายได้เสริม

หากได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากหน่วยงานของรัฐ  ก็สามารถพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ และฝีมือการทอ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่รวมตัวขึ้นเพื่อประกอบการทอเสื่อตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

               

ขั้นตอนการทอเสื่อ

1.นำต้นกกมาตัดให้เท่ากัน ต้นกกที่นำมาตัดนั้นจะต้องเป็นลำที่สวยงาม ไม่แก่มาก และไม่อ่อนมากจนเกินไป

2.การกรีดจะใช้มีดปลายแหลมที่ทำมาจากใบเลื่อย กรีดแบ่งครึ่งกกแต่ละเส้นถ้าเป็นต้นเล็ก ถ้าเป็นต้นใหญ่ก็กรีดเหมือนกัน แต่จะมีส่วนที่กรีดทิ้ง เพื่อให้แห้งง่าย

3.หลังจากได้เส้นกกแล้ว ก็นำไปตาก โดยแผ่วางเรียงเป็นแนวยาว วันแรกจะตากเต็มวัน จากนั้นนำมามัดเป็นมัดเล็กๆ แล้วตากอีกราว 2 วัน ให้เส้นกกแห้ง

             

วิธีการย้อม

1.การย้อมสี ใช้สีย้อมกกหรือย้อมไหม  นำกกที่ตากแห้งแล้วมามัดแช่น้ำราว  10 ชั่วโมง  เพื่อให้เส้นกกนิ่ม
2.จากนั้นต้มน้ำให้เดือด  ใส่สีย้อม แล้วนำเส้นกกที่มัดเป็นกำแช่ลงไปในน้ำสีที่กำลังเดือดทิ้งไว้  10-15  นาที  ดูสีติดเท่ากัน
3.จึงนำไปแช่น้ำ  แล้วนำขึ้นตากในที่ร่มมีลมพัดผ่าน 3-4 วัน  เมื่อเส้นกกสีแห้ง  ก็สามารถนำไปใช้ในการทอได้

               

4.การทอจะร้อยเส้นเอ็นกับฟืมเป็นเส้นยืนตามขนาดของคืบที่กำหนด แล้วใช้เส้นกกใส่กระสวยทอเรียงเป็นเส้นนอนคล้ายการทอผ้า การใส่ลายสีในการทอนิยมใส่ตอนแรก และตอนสุดท้ายของการทอเมื่อจะเต็มผืน การวางลายแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทอ

                

5.เมื่อทอได้เต็มผืนก็มัดริมเสื่อ ตัดเสื่อออกจากกี่ และตัดริมอีกครั้งพร้อมแต่งเสื่อให้มีความเรียบร้อยสวยงาม

                   

                 

6. ส่วนราคาในการขาย ถ้าเป็นเสื่อธรรมดา ผืนละ 100 บาทขึ้นไป    ถ้าเป็นเสื่อสีจะทำ 2 ผับ ในราคาผืนละ 500 บาท, 3 ผับ ผืนละ 750 บาท บางผืนราคาขึ้นอยู่กับลายและความยากในการทอ

การทอเสื่อจากต้นกก  เป็นภูมิปัญญาไทยของคนในท้องถิ่นที่สืบสานกันมายาวนาน  ปัจจุบันการใช้เสื่อจากต้นกกมีปริมาณลดลงเนื่องมาจากมีผลิตภัณฑ์อื่นเข้ามาทดแทน เช่น พรม เสื่อน้ำมัน กระเบื้องปูพื้น และอื่น ๆ อีกทั้งคนรุ่นใหม่ก็สนใจในภูมิปัญญาด้านนี้น้อยลง  เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหากไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นนี้ไว้ให้ลูกหลานได้เห็นสืบสานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู