ข้าพเจ้า นาย ภาณุพงศ์ แสนดี ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่หมู่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ 10 บ้านกลันทา และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน และคนในชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในเดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น

             ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน และเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จากการสำรวจพบว่าทั้ง 3 หมู่บ้าน มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท โดยชุมชนที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบนั้น มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ 10 บ้านกลันทา และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ

             

             หมู่ 3 บ้านไทรโยง มีประชากรประมาณ 383 คน 102 ครัวเรือน โดยประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกผัก เพราะเห็ด ปลูกพืชไร่ เป็นต้น และยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท และข้าราชการ เป็นต้น ลักษณะที่อยู่อาศัยของชุมชนค่อนข้างที่จะแออัด บ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกัน แต่คนในชุมชนจะอยู่กันแบบเครือญาติ ลักษณะเด่นของบ้านไทรโยง หมู่ 3 คือ เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณ ที่มีครูล้อมรอบหมู่บ้านจำนวน3  ชั้น แต่ปัจจุบันชุมชนได้ทำการขุดลอกคลองให้เหลือเพียงชั้นเดียว แต่ยังพบร่องรอยของคูโบราณอยู่เล็กน้อย  โดยมีคำขวัญประจำหมู่บ้าน คือ เมืองโบราณ บ้านน่าอยู่ คูล้อมรอบ โดยชุมชนแห่งนี้จะมีการเชื่อมต่อกับบ้านไทรโยงเหนือหมู่ 19 ซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านเดียวกันมาก่อน แต่เนื่องจากมีถนนตัดผ่านจึงทำให้แยกออกเป็นสองฝั่ง จึงทำให้อีกฝั่งต้องแยกหมู่บ้านออกมาเป็นหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ                   


              หมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ มีประชากรประมาณ 373 คน 107 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านจะประกอบไปด้วยอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกผัก ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และยังมีอาชีพ รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท และข้าราชการ เป็นต้น โดยลักษณะที่อยู่อาศัยของชุมชน บ้านไทรโยงเหนือ หมู่ 19 นี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 คุ้มใหญ่ คือ คุ้มบ้านไทรโยงเหนือ และคุ้มบ้านพะไล โดยคุ้มบ้านไทรโยงเหนือ จะมีคู่ล้อมรอบ แต่คุ้มบ้านพะไล จะอยู่แยกออกมาห่างออกมา ประมาณ 5 กิโลเมตร บ้านเรือนค่อนข้างมีระเบียบ และคนในชุมชนจะอยู่กันอย่างใกล้ชิดแบบเครือญาติ ลักษณะเด่นของชุมชนจะมีคูล้อมรอบ 3 ชั้น เหมือนของบ้านไทรโยงหมู่ 3 ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนเพียง 2 ชั้นเท่านั้น เหมือน คำขวัญของชุมชนที่ว่า เมืองโบราณ ทานน้ำใส่ น้ำไจงาม ธรรมชาติสวย ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ หรือเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมา       

                                                                                                                                                                                                                             

 

               หมู่ 10 บ้านกลันทา มีประชากรประมาณ 474 คน 107 หลังคาเรือน โดยประชากรส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกผัก เพราะเห็ด ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท และข้าราชการ เป็นต้น  โดยแบ่งออกเป็น 2 คุ้มใหญ่ คือคุ้มกลันทา และคุ้มหนองตามา ลักษณะที่อยู่อาศัย บ้านเรือนค่อนข้างเป็นระเบียบ มีรั้วรอบขอบชิด แต่คนในชุมชนยังมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ลักษณะเด่นของชุมชน คือ มีกลุ่มทอผ้าไหม อีกด้วย

.   

            โดยทั้ง 3 หมู่บ้าน จะมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน คือจะพบปัญหาความยากจน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน ไม่มีเงินออม และยังว่างานอยู่กันเป็นจำนวนมาก และรายได้ลดลงจากสถานการณ์ โควิด-19  และยังมีปัญหาเรื่องเสียงดังจากรถบนท้องถนน ปัญหาการขับรถเร็ว โดยเฉพาะใน หมู่ 3 บ้านโยงและหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

สรุปการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น               

             จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเบื้องต้นของ หมู่ 3 บ้านไทรโยง หมู่ 10 บ้านกะลันทา และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ของตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าทั้งสามหมู่บ้านนี้ให้การต้อนรับ ตัวข้าพเจ้าและทีมงานเป็นอย่างดี และยังได้ความร่วมมือในการตอบคำถามแบบสอบถามต่างๆ ทั้งยังเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนให้กับทีมงานฟังอย่างไม่ปิดบังข้อมูล ทั้งยังมีน้ำใจ กับข้าพเจ้าและทีมงาน เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำข้อมูลส่วนในนี้มาศึกษาเพื่อทำการพัฒนาชุมชนต่อไป

รูปภาพประกอบ

 .

.  

.  

 

อื่นๆ

เมนู