ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา ปะทะรัมย์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ID10 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ข้าพเจ้าจะมาเล่าถึงการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ผ่านข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงเรื่องอะไรบ้าง ไปจอยกันเลยค่ะ

          โดยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้รายงานตัวกับนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และได้ปฐมนิเทศการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทางเป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด จากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) มีการจัดทำระบบเอกสารสำนักงานเพื่อพร้อมให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

                    

          หัวหน้าและพี่ ๆ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมทั้งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รวมไปถึง ข้าพเจ้าและทีมงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงของนายถนอม ตาประโคน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในส่วนของการจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

                   

          ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเตรียมความพร้อมของการต่อยอดขยายผลโครงการปลูกผักเฟส 2 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าลักษณะโก่งธนูโมเดล เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด19 และร่วมฟังการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

                    

          ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 ณ วัดบ้านสวัสดี หมู่ที่ 3 ตำบลกลันทา จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

          เข้าร่วมการประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564” พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอต่าง ๆ และพี่ ๆ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดูแลในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสนวนนอกรีสอร์ท อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

1. แนวทางการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
2. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ และการกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลงตามเป้าหมาย
โดยนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ ผอ. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

3. การวิเคราะห์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยสำนักงานเลขานุการ อกส.จ. บุรีรัมย์
4. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม SARA โดยสำนักงานเลขานุการ อกส.จ. บุรีรัมย์

                     

          ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามแบบแผนรายละเอียดของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน (TOR) ของโครงการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องต่างๆอีกมากมาย รวมไปถึงการลงพื้นที่เพื่อพบปัญหาในหน้างานจริง ว่าต้องเจอกับอะไรและจะต้องแก้ปัญหาไปในทิศทางไหนอีกด้วย ขอขอบคุณพี่ๆภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการปฎิบัติงานเป็นอย่างดีค่ะ

————————————————————————————————————————————————————————————–

อื่นๆ

เมนู