สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอัญมณี กังขรนอก ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)  ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้

  • สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  • ลงเลขรับหนังสือ
  • ลงเลขส่งหนังสือ
  • ตัดต่อวีดีโอ
  • ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน อัพเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน
  • ปฏบัติหน้าที่ตามที่พัฒนากรได้มอบหมาย

การลงพื้นที่

  1. ลงพื้นที่ อบรมดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านเขวา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเยือง                                                                                                                                           
  2. ลงพื้นที่ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง                                                                                                                                                   
  3. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ พื้นที่ตำบลหนองแวง และตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                                    
  4. ลงพื้นที่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองเยือง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโคกจิก หมู่ที่ 1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

     

      

อื่นๆ

เมนู