สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอัญมณี กังขรนอก ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)  ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้

  • จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ
  • ลงเลขรับหนังสือ
  • ลงเลขส่งหนังสือ
  • ตัดต่อวีดีโอ
  • ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน อัพเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน
  • ปฏบัติหน้าที่ตามที่พัฒนากรได้มอบหมาย

การลงพื้นที่

  1. ลงพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  ณ พื้นที่ป่าบ้านโคกจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวับุรีรัมย์                                                                                                                                   
  2. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านิาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวับุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                   
  3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                               
  4. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานขุด ปรับพื้นที่ดินในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล พช.” บ้านตลาดแบ้ หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                                           

 

อื่นๆ

เมนู