สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอัญมณี กังขรนอก ปฏิบัติงาน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนนี้ได้ทำการลงข้อมูลในเว็บไซต์ และปฏิบัติงานตามที่พัฒนากรมอบหมายให้ดังนี้

  1. เตรียมเอกสารประกอบการอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  2. อัพเดทข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ของสำนักงาน
  3. สนับสนุนกลุ่มสัมมาชีพชุมชน
  4. ลงพื้นที่อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

การลงพื้นที่

สัปดาห์ที่ 1 ดิฉันได้ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้างานขุด ปรับพื้นที่ดินในรูปแบบแปลน “โคก หนอง นา โมเดล” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รายนายเทา วรรณจักร

สัปดาห์ที่ 2 ดิฉันได้เข้าร่วมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรีมย์

สัปดาห์ที่ 3 ดิฉันได้ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้างานขุด ปรับพื้นที่ดินในรูปแบบแปลน “โคก หนอง นา โมเดล” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” รายนายสุพัตร สาคุณ

สัปดาห์ที่ 4 ดิฉันได้ลงพื้นที่ อบรมดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

อื่นๆ

เมนู