จากภาพรวมในการปฏิบัติงานช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมคาบเกี่ยวกันนั้น คณะทำงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านแต่ละหมู่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 13 และหมู่ 18 ในเขตตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

กิจกรรมมีทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ การปลูกต้นไม้ในชุมชนของตนทั้งหมด 4 หมู่บ้าน  ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกได้แก่  ต้นทองอุไร  ต้นอินทนิล  ต้นตะแบก  ต้นเข็ม ต้นแก้ว  ต้นเตยลาย และต้นพุดพิชญา   สถานที่ใช้ปลูกเป็นสถานที่ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันนำเสนอ  เพื่อต้องการให้ชุมชนเกิดความสวยงาม  ภายภาคหน้าเมื่อต้นไม้ที่ปลูกเริ่มเติบโต  จะให้ร่มเงา  ให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์และสร้างภูมิทัศน์ที่น่ามองแก่ผู้ผ่านทางมาพบ   สิ่งสำคัญคือ  สร้างความสุขใจให้กับชุมชนที่ได้เห็นการเจริญเติบโตของไม้แต่ละต้นที่ได้ร่วมกันปลูกตามชื่อโครงการ “ชุมชนชมเพลิน”  และกิจกรรมสุดท้ายคือ   โครงการจัดอบรมร่วมกันในหัวข้อ  “การจัดตั้งกลุ่มเกษตร” ได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้  

ภาพรวมจากทุกกิจกรรมทำให้สัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตและความผูกพันที่ดีของคนไทยในชุมชนที่ยังมีนำ้ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีจิตใจที่ดีงามกล้าอุทิศเสียสละเพื่อสังคม เพื่อชุมชน  และประเทศชาติ  ไม่ว่าจะจัดทำกิจกรรมใดก็ให้ความร่วมมือร่วมใจแม้ว่าแดดจะร้อน  เหงื่อจะออก  อากาศจะอบอ้าว มิได้ห่วงในความลำบากของตนเอง  ช่วยกันคนละไม้คนละมือ  ร่วมกันเสนอความคิดเพื่อชุมชน   หากแต่ละชุมชนยังมีบุคคลเหล่านี้อยู่ชุมชนนั้นยังมีความหวัง

อื่นๆ

เมนู