ชื่อเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สถานที่ ที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

          จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอัญมณี กังขรนอก บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

บริบททั่วไป
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองสองห้อง (จังหวัดขอนแก่น)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพุทไธสง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองยาง (จังหวัดนครราชสีมา)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอประทาย (จังหวัดนครราชสีมา)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ณ สถานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีจ่าเอกวสัน วงศ์กุล พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรจำนวน 3 ท่านได้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนเช่นกัน ซึ่งหน้าที่ที่ข้าพระเจ้าได้รับมอบหมายมีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้

  1. ดูแลเว็บไซต์ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อัพเดตข้อมูลของเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด
  2. รับหน้าที่รับจดหมายออนไลน์และออกเลขหนังสือราชการ
  3. สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

การลงพื้นที่
นอกจากงานที่ทำในสำนักงานพัฒนาชุ  มชนแล้ว ดิฉันยังมีหน้าที่ต้องออกนอกพื้นที่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์แรกนั้นพี่ๆเจ้าหน้าที่พัฒนากรได้พาลงพื้นที่สนับสนุนงานศูนย์จัดการกองทุน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเ
ห็นกับชาวบ้านที่เป็นตัวแทนกลุ่มกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและการชำระหนี้สิน


สัปดาห์ที่ 2 นั้นพี่ๆเจ้าหน้าที่พัฒนากรได้พาลงพื้นที่สนับสนุนงานปลูกผักสวนครัว ณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ไปเยี่ยมชมและแนะนำการปลูกผักสวนครัวแก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน

 

สัปดาห์ที่ 3 นั้นพี่ๆพัฒนากรได้พาลงพื้นที่สนับสนุนงานกองทุนบาทบาทสตรี ณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่สนับสนุนงานกลุ่มอาชีพ ณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มยอดขายสินค้า

 

 

อื่นๆ

เมนู