มาตรฐานเกษตรปลอดสาร

                    “มาตรฐานเกษตรปลอดสาร” ในประเทศของเรามีการออกใบรับรอง มาตรฐานทางการเกษตรอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น

-มาตรฐาน  (Good Agriculture Practices : GAP)

-มาตรฐานเครื่องหมาย Q ซึงมาตรฐานเครื่องหมาย Q จะครอบคลุมอีกหลากหลายหลายมาตรฐานเช่น เช่น GAP ,GMP ,HACCP.CoC ,เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น                                                                                                                                                                                 

ซึงหลังจากกาาลงพื้นที่สำรวจในตำบลกระสัง การทำการเกษตรของชาวบ้านในตำบลกระสังมีหลายหลายทั้งในรูปแบบการผลิต พืชผักที่ปลูกในพื้นที่                                                                                                                                                                                               

ในชุมชนตำบลกระสังจะใช้ มาตรฐาน (Good Agriculture Practices : GAP) ในการพัฒนาผลผลิตของชุมชน    ซึ่งมาตรฐาน GAP คือ  การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)                                                                                                     

GAP ในประเทศไทย

การนำหลักเกณฑ์ของ GAP การประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) สำหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) โดยได้กำหนดข้อกำหนด กฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินซึ่งเป็นไปตามหลักการที่สอดคล้องกับ GAP ตามหลักการสากล เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟาร์มของประเทศ รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการเพาะปลูกพืชตามหลัก GAP สำหรับพืชที่สำคัญของประเทศไทย จำนวน 169 ชนิด เช่น

ผลไม้ : ทุเรียน ลำไย กล้วยไข่ สับปะรด ส้มโอ มะม่วง และส้มเขียวหวาน

พืช ผัก : มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง ผักคะน้า หอมหัวใหญ่ กะหล่ำปลี พริก ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ผักกาดขาวปลี ข้าวโพดฝักอ่อน หัวหอมปลี และหัวหอมแบ่ง

ไม้ดอก : กล้วยไม้ตัดดอก และปทุมมา

พืชอื่น ๆ : กาแฟโรบัสต้า มันสำปะหลัง และยางพารา

การตรวจรับรองระบบ GAP ของกรมวิชาการเกษตร  ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้                                                                                           1.กระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย                                                                                                                                                           2.กระบวนการที่ได้ผลิตผลปลอดภัยและปลอดภัยจากศัตรูพืช                                                                                                                         3.กระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค                                                       

    กำหนดเป็นมาตรฐานสินค้าผักและผลไม้ไทยระดับฟาร์มหรือแปลงปลูก การตรวจระบบ GAP จากกรมวิชาการเกษตรโดยมีการกำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

 • แหล่งน้ำต้องมาจากแหล่งสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน
 • ไม่มีสารปนเปื้อนในดินที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลผลิต
 • ใช้วัตถุอันตรายในการผลิตตามข้อบังคับของกรมวิชาการเกษตร
 • การเก็บรักษาและขนย้ายต้องมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน
 • มีการบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายและป้องกันศัตรูพืช
 • ปลอดศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว
 • มีการคัดแยกคุณภาพของผลผลิตออกอย่างชัดเจน
 • เครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวต้องสะอาดและปลอดสารปนเปื้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              หลังจากการลงพื้นที่และเริ่มพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของตำบลกระสัง ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมีมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่ผ่านการรับรอง จึงต้องมีการลงไปพัฒนาและต่อยอดผลผลิตให้ผ่านมาตรฐาน GAP                                                                                                                                                              การเริ่มต้นพัฒนาผลผลิตของชาวบ้านเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน GAP                                                                                              
 • แหล่งน้ำ  เราต้องลงไปช่วยชาวบ้านในการพัฒนาแหล่งน้ำแหละระบบการใช้น้ำของชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำที่สะอาดและปราศจากสิ่งเจือปน
 • ดิน  ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของดินในชุมชนเพื่อเร่งแก้ไข และให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการดูแลรักษาดิน
 • การคัดแยกคุรภาพของผลผลิต 
 • เครื่องมือในการเก็ฐเกี่ยวผลผลิตต้องสะอาดกว่านี้
 • ต้องให้ความรู้หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วต้องปลอดจากศัตรูพืช
 • ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายและการป้องกันศัตรูพืช                                                                                                    หลังจากที่มีการพัฒนาในทุกๆด้านแล้วจึงดำเนินการของใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับชาวบ้านต่อไป                                                       วิดีโอที่เกี่ยวข้อง                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

อื่นๆ

เมนู