สถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนในประเทศต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจบมาแล้วว่างงานหรือถูกจ้างให้ลาออก แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาส โอกาสที่จะให้สามารถยกระดับทักษะของตนเอง  นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิด “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ” ในการเริ่มดำเนินการโครงการนี้ได้คัดเลือกสมาชิก โดยการสมัครและสัมภาษณ์ ผ่านทางแฟลตฟอร์มออนไลน์ และหลังจากได้สมาชิกแล้วจึงได้แจกแจงการทำงาน โดยตำบลกระสังมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าและสมาชิกได้รับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน

ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา แก้วสีแสง ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง

โดยมีรายละเอียดสมาชิก ดังนี้

ตำบลกระสัง
ในความดูแลของอาจารย์ ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
หมู่ 1 หมู่ 12 หมู่ 14 หมู่ 17`
นางสาวสุนิษา แก้วสีแสง นางสาวจริยา หมายบุญ นางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์ นายกฤษณะ แก้วงาม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ ต.กระสังอ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าพร้อมสมาชิกทีมสำรวจและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมนัดหมาย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน ซึ่งตรงกับการประชุมประจำเดือนของทุกหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อแนะนำทีมสำรวจกับผู้ใหญ่บ้านของแต่ล่ะหมู่บ้าน และเวลา 10.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้พาไปแนะนำตัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง หลังจากแนะนำสมาชิกในทีมเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าและสมาชิกได้ประชุมแบ่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มลงพื้นที่สำรวจตามแบบฟอร์มที่ได้รับมอบหมาย ในการสำรวจข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสำรวจพื้นที่หมู่ 1 ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ในเรื่อง ความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน พบว่าลูกบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และอีกบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย เช่น ขายอาหารตามสั่ง ขายของชำ และรายได้หลักของผู้สูงอายุในชุมชน ส่วนใหญ่ได้รับจากเบี้ยคนชรา ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการสนับสนุนจากรัฐบาล หลังจากได้ลงพื้นที่จริงได้พบอุปสรรค ซึ่งปัญหาหลักที่พบ คือ บางบ้านไม่มีคนอยู่บ้าน คนที่อยู่บ้านเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เริ่มมีปัญหาทางการได้ยิน คือ หูตึง เมื่อสอบถามข้อมูลต้องใช้ระดับการพูดที่ดังขึ้น หรือถามคำถามซ้ำหลายครั้ง

และจากการสำรวจข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในชุมชนเคยได้มีการรวมกลุ่มทำสบู่สมุนไพรบ้านกระสังซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนกระสังนี้ แต่การผลิตนั้นได้ขาดช่วง เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น คนในชุมชนได้ออกไปทำงานรับจ้างในเมือง อีกทั้งยังมีสถานการณ์ Covid-19 เข้ามาร่วมด้วยจึงทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตได้

อื่นๆ

เมนู