กระผมนายเรืองเดช กิชัยรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ประเภท ประชาชน หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมนี้ ได้ดำเนินการจัดการอบรมการออกแบบลายผ้า ในหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างต้นแบบเพื่อพัฒนาหรือยกระดับสินค้า/ผลิตภัณฑ์”(กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ) ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนรัง หมูที่ 15 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เป็นการบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับลายผ้าในรูปแบบต่างๆ บรรยายโดยรองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ชาวบ้านได้มองเห็นถึงรูปแบบลายผ้าที่มีความหลากหลายในการออกแบบลายผ้า รวมไปถึงการบรรยายเกี่ยวกับการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ผ้าที่มีอยู่ให้เพิ่มมูลค่าขึ้นและฝึกปฏิบัติการออกแบบลายผ้าโดยให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบลายภายที่เป้นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มล่ะ 2 ลาย พร้อมกับการนำเสนอลายผ้าของตนเอง

ช่วงเช้า

เป็นการบรรยายเรื่อง แนวคิดและการออกแบบแม่ลาย โดยเป็นการนำเสนอรูปแบบลายผ้าต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้เปิดโลกทัศน์ในมุมมองการออกแบบลายผ้า โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการอบรมมีจำนวน 20 คนโดยในการอบรมครั้งนี้จะพบเห็นความหลากหลายในช่วงวัยของชาวบ้านที่มาอบรม เพราะเริ่มที่จะมีวัยกลางคนเข้ามาทำให้การอบรมในครั้งนี้เริ่มมีแนวความคิดใหม่เข้ามาในการอบรมซึ่งส่งผลดีในการออกแบบลายผ้าที่จะมีความหลากหลายและความแตกต่าง

กิจกรรมต่อมาคือการเริ่มเรียนรู้การวางแบบของลายโดยเริ่มให้ชาวบ้านได้มีส่วมร่วมในการออกแบบลายผ้าที่ตัวเองต้องการ แต่ในการออกแบบในช่วงนี้วิทยากรเน้นย้ำในส่วนที่ลายทุกลายต้องมีเรื่องเล่า โดยมีการแบ่งกลุ่มทำงานออกเป็น  3 กลุ่มเพื่อที่จะง่ายต่อการทำกิจกรรมในช่วงบ่าย

ในกิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านเริ่มได้สะท้อนหลายที่ตนเองมีความรู้เป็นฐานเดิมจากบรรพบุรุษมาเช่นลายขอกระติกข้าวและลวดลายของดอกไม้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันในที่อบรมทั้งในส่วนของชาวบ้านผู้สูงอายุวัยกลางคนและกลุ่มคนอื่นๆทำให้ลายผ้าที่แต่ละคนได้ออกแบบมีอัตลักษณ์ที่เป็นพื้นฐานเดิมของชุมชนที่เป็นทอดมาจากบรรพบุรุษและในการทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดเรื่องราวการเล่าถึงอดีตสมัยพ่อแม่ที่ได้สอนในส่วนของการทอผ้าและการใช้ชีวิตในอดีตออกมาในกิจกรรมนี้

ช่วงบ่าย

ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบลายผ้าจากการตกผลึกของคนในกลุ่มโดยวิทยากรได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มออกแบบลายผ้าใหม่จำนวน 2 ลายพร้อมกับการนำเสนอจากกิจกรรมนี้ทำให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านผสมผสานกับความรู้เดิมที่มีจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นการเปิดมิติใหม่ให้ชาวบ้านได้ฝึกทักษะในการออกแบบลายผ้าผสมกับการเรียนรู้จากวิทยากรถ้าในส่วนของการกำหนดรายการวางรายและส่วนเสริมในทักษะด้านการทอผ้าให้มีความแน่นเพื่อที่จะตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้จากส่วนกลางและชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนทุกช่วงวัย

ซึ่งในแต่ละกลุ่มได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากสังเกตได้จากผลงานที่ได้ออกมาจากการนำเสนอซึ่งแต่ละกลุ่มได้คิดค้นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ความคิดของตนเองกลุ่มละ 2 ลายประกอบไปด้วย

ลายประยุกต์

ลายดอกรัง

ลายขอดอกรัก

ลายหมี่กล่องข้าว

ลายขอดอกแก้ว

กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมนำเสนอในส่วนของการออกแบบลายผ้าของตนเองกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมให้สมาชิกชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมอบรมได้สร้างเรื่องราวหรือการสะท้อนเรื่องราวออกมาผ่านการนำเสนอในครั้งนี้ แล้วชาวบ้านก็ได้ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีถ้ามีส่วนของการนำเสนอลายผ้าทำให้ทางกลุ่มผู้จัดได้เห็นถึงเรื่องราวที่ชาวบ้านได้สะท้อนออกมาเช่น ลายขอกระติกข้าวซึ่งชาวบ้านได้เล่าถึงว่าสมัยก่อนในการออกแบบลายผ้าสมัยพ่อแม่ได้ออกแบบจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเช่นการออกแบบจากหูเกี่ยวของกระติบข้าวที่มีในสมัยก่อนและการออกแบบจากดอกไม้เช่นดอกรักและดอกแก้ว เป็นต้น

และในช่วงสุดท้ายวิทยากรที่นำเสนอการประยุกต์นำผ้าที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำกรรมวิธีที่ง่ายๆเช่นการมัดย้อมการแต้มสีการย้อมใหม่ทำให้ภาพเดิมที่มีอยู่สร้างมูลค่าขึ้นทำให้ได้ผ้าที่มีเอกลักษณ์ใหม่แต่รูปแบบลายเดิมซึ่งจะง่ายต่อการขายและทำให้คนอื่นเกิดความสนใจในภาคที่มีอยู่เดิม

อื่นๆ

เมนู