ข้าพเจ้านาย ภาณุพงศ์ แสนดี ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การลงพื้นที่

​            การปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 3 บ้านไทรโยง และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ที่มีลักษณะเด่น คือ เป็นเมืองโบราณ มีคูน้ำล้อมรอบหมู่บ้าน บ้านไทรโยง ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง หมู่ 3 บ้านไทรโยง และหมู่ 19 บ้านไทรโยงเหนือ ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 ประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงสี่แยกกระสังเลี้ยวขวา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ประมาณหลักกม. ที่ 112 ถึงเมืองไทรโยง


                  ด้านแหล่งโบราณในบ้านไทรโยง เดิมเป็นเมืองโบราณ มีกำแพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบบริเวณขอบเนินเป็นรูปไข่ กว้างยาวประมาณ 560×700 เมตร คลุมพื้นที่เมืองโดยรวมประมาณ 185 ไร่ คูเมืองขุดลึกถึงระดับกักเก็บน้ำ มีคันดินกำแพงประกบทั้งด้านในและด้านนอก  มีโบราณวัตถุที่พบภายในเมือง ได้แก่ ไหและโอ่ง บริเวณศาลพระภูมิทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีก้อนหินที่ประกอบเป็นศาลพระภูมิ 1 หลัง เสาปูนซีเมนต์ 10 เสา สันนิษฐานว่าเป็นซากวัด หรือปราสาท และเมื่อ 150 ปี ก่อนมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองศรีภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หลวงวิเศษ สังขะโห พร้อมครอบครัวและบริวารย้ายมาเป็นกลุ่มแรก ปัจจุบันยังพบเศษภาชนะดินเผาแบบพิมาย เคลือบโคลนแดง มีทั้งแบบผิวหนา และผิวบาง ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบขาวและพบเศษตะกรันโลหะในบริเวณขอบเนินเมืองใกล้กำแพงเมืองและคูเมือง โดยเมืองโบราณแห่งนี้น่าจะมีอายุไม่น้อยกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จนถึงสมัยทวารวดีต่อเนื่องถึงสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นอย่างน้อย ปัจจุบันบ้านไทรโยงเหลือแหล่งโบราณให้ชมเพียงคู่เมืองโบราณ และยังพอมีไห่และโอ่งที่ชาวบ้านเก็บไว้ให้เห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่บ้านไทรโยงยังมีที่ท่องเที่ยวอื่นที่สามารถให้เที่ยวชมได้ เช่น ภูมิทัศน์ที่สวยงาม สามารถขี่รถชมวิวที่สวยงามได้ตลอดทั้งวัน และมีวิถีชีวิตของผู้คนบ้านไทรโยงที่เรียบง่าย และยังมีสถานที่ทางเชื่อท้องถิ่นที่ผู้มาเยื่อนบ้านไทรได้เคารพบูชาอีกด้วย และที่บ้านไทรโยงแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าค้นพบอยู่อีกมาก รอนักท่องเที่ยวได้มาค้นหาได้ทุกเมื่อ

สรุปการลงพื้นที่

ข้าพเจ้าและทีมงานมีความสนใจความเป็นมาของพื่นที่ และแหล่งโบราณคดี และต้องให้คนในบ้านไทรโยงแหล่งนี้รู้จักรักและหวงแหนในสิ่งที่พื้นที่มี อย่างภาคภูมิใจ และร่วมกันพัฒนาบ้านไทรโยงให้มีความน่าอยู่ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน บริทบชุมชนควบคู่กับความเชื่อในท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน และจะนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู