ข้าพเจ้า นางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชุน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้  ได้จัดกิจกรรมชุมชนชมเพลิน ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 29 สิงหาคม 2564 จากกิจกรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1, 12, 14 และ 17 ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ คือ ต้นทองอุไร หมู่ละ 50 ต้น ตามพื้นที่ของแต่ละหมู่  ( ภาพวันที่คณะกรรมการลงตรวจพื้นที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 )

หมู่ 1 : บ้านกระสัง

หมู่ 12 : บ้านกระสัง

หมู่ 14 : บ้านกระสัง

หมู่ 17 : บ้านกระสังสุขสันต์

จากการประชุมเดือนกันยายนขอให้ทีมงานเลือกสัมภาษณ์คนในชุมชนที่มีภูมิปัญญาหรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่า ความเชื่อ ประเพณี หรือประวัติศาสตร์ของชุมชน จึงลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล  ได้สัมภาษณ์ คุณยายธง บาลรัมย์ อายุ 80 ปี บ้านกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นคนในพื้นที่หมู่ 17 มาแต่เกิด  ท่านได้เล่าถึงเรื่องความเชื่อการเซ่นไหว้ผีที่ศาลตาปู่

ในช่วง เดือน 5 เดือน 6 ของทุกๆปี เป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าว โดยก่อนการเพาะปลูกนั้น จะต้องมีพิธีเซ่นไหว้ผี ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานาน โดยเชื่อว่าการเซ่นไหว้ผีจะช่วยให้การปลูกข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตดี และยังคอยปกปักรักษาชาวบ้าน ทุกบ้านจะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ก็คือ หัวหมู ไก่ ปลา ผลไม้ 9 อย่าง เช่น ส้มโอ กล้วย องุ่น สับปะรด มะพร้าว แอปเปิ้ล  ฯลฯ  และจะตำแป้งนำมาปั้นเป็นรูปสัตว์  พิธีจะเริ่มหลังเวลาเพล ในอดีตมีผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้หาคนทรงมาทำพิธี แต่ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านและกรรมวัดจำปาทองเป็นผู้เชิญคนทรงอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่แล้วแต่สะดวก ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมานาน

ทั้ง 4 หมู่บ้าน  มีวัดจำปาทองเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน  มีความเก่าแก่ถึง 100ปี  เนื่องจากมีพื้นที่แต่ละหมู่อยู่ติดกัน  ซึ่งใช้วัดในการประกอบพิธีการทางศาสนาในวันต่างๆ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การประชุมหมู่บ้านในเรื่องการจัดประเพณีต่างๆ หรือวันสำคัญที่ต้องมีความร่วมมือของชาวบ้าน

         

     

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู